به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد با عنايت به تصميم كميسيون تعزيرات گندم و آرد و نان شهرستان يزد تعداد 5 واحد خبازي كه داراي كيفيت مطلوب در زمينه پخت نان ،رعايت ساعت كاري،رعايت سهميه ماهيانه و همچنين مسائل بهداشتي بودند با افزايش سهميه به مدت 4 ماه و همچنين نصب پارچه مورد تشويق قرار گرفتند.
فرماندارمحترم شهرستان يزدضمن تقدير و تشكر  از كليه واحدهاي خبازي كه در امر تهيه نان شهروندان اقدام مي نمايند يكي از سياست هاي جديد سال جاري را علاوه بر اعمال قانون در خصوص افراد متخلف ،تشويق واحد هاي خبازي نمونه از طريق افزايش سهميه و ... دانست وي در ادامه افزود نظر به اينكه نان ،قوت غالب شهروندان بوده و تمام اقشار جامعه مصرف كننده اين كالا مي باشند سالانه مبلغ كلاني از اعتبارات دولت صرف پرداخت يارانه در اين بخش مي گردد خواستار افزايش كيفيت نان توليدي توسط نانوايان گرديد و تشويق نانوايان را در همين راستا بسيار موثر دانست.