به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، بنابر گزارش مدير مخابرات شهرستان يزد در هفته دولت 35 طرح مخابراتي با اعتباري معادل 45/46 ميليارد ريال به شرح جدول زير به بهره برداري خواهد رسيد.

اعتبار هزينه شده

(ميليون ريال)

محل اجرا

عنوان پروژه

رديف

100

محمدآباد

توسعه سوئيچ

محمدآباد

1

1500

دهنو

تاسیس سایت BTS

مسكن مهر دهنو

2

600

شاهدیه

تاسیس سایت BTS

شهرک صنعتی 2

3

500

یزد

توسعه زيرساخت داخل استاني

شهرك صنعتي يزد - سايت BTS شهرك صنعتي 2

4

1500

 

تاسیس سایت BTS

کاشی مسعود

5

600

زارچ

تاسیس سایت BTS

امیرکبیر

6

500

یزد

توسعه زيرساخت داخل استاني

مركز آزادگان - سايت اميركبير

7

1500

یزد

تاسیس سایت BTS

مسكن مهر زارچ

8

1500

یزد

تاسیس سایت BTS

امام رضا(ع)

9

1500

یزد

تاسیس سایت BTS

مسکن مهر اکرمیه

10

6000

یزد

بهسازي شبكه كابل

کانالسازی تقاطع ابوالفضل

11

12000

یزد

بهسازي شبكه كابل

کانالسازی سه راه حکیمیان

12

17000

یزد

بهسازي شبكه كابل

کانالسازی تقاطع ابوذر

13

600

حمیدیا

تاسیس کافونوری وايجاد ظرفيت اينترنت خانگي

هفتم تیر

14

50

حمیدیا

توسعه زيرساخت داخل استاني

هفتم تیر

15

850

حمیدیا

توسعه سوئيچ

کوثر

16

100

 

توسعه زيرساخت داخل استاني

کوثر

17

800

حمیدیا

تاسیس کافونوری وايجاد ظرفيت اينترنت خانگي

کوثر

18

5400

حمیدیا

توسعه شبكه كابل

 

19

580

یزد

توسعه کافونوری

کافونوری صياد شيرازي

20

250

یزد

توسعه کافونوری

کافونوری وليعصر

21

300

یزد

توسعه زيرساخت داخل استاني

شهيد مطهري

22

380

شاهدیه

توسعه کافونوری

امام حسين (ع)

23

100

یزد

سوئيچ ديتا

امام حسين (ع)

24

150

یزد

توسعه شبكه كابل

شهيد بهشتي

25

1000

یزد

توسعه زيرساخت داخل استاني

رسالت- BTS علامه جعفری- BTS رسولیان

26

1000

یزد

توسعه زيرساخت داخل استاني

رسالت- BTS ادب -BTS دهه فجر

27

500

یزد

توسعه زيرساخت داخل استاني

مركز شهيد مفتح - سايت فردوسي

28

1500

حمیدیا

تقويت پاور

رسالت

29

1500

یزد

تقويت پاور

شهيد مطهري

30

1500

حمیدیا

تقويت پاور

كوثر

31

750

یزد

تقويت پاور

MSC

32

100

یزد

سوئيچ ديتا

كافونوري صياد شيرازي

33

100

یزد

توسعه زيرساخت داخل استاني

شهيد صدوقي و سالن MSC

34

1000

یزد

سوئيچ ديتا

شهيد صدوقي

35