به منظور گراميداشت و  زنده نگه داشتن هفته بسيج و ياد و خاطره  شهيد اشتر زاده و احوال پرسي از خانواده آن شهيد معزز، معاونت محترم سياسي اجتماعي فرماندار و فرمانده پايگاه شهيد اشتر زاده فرمانداري و تني چند از كاركنان، از خانواده محترم ايشان ديدار بعمل آمد.