به ریاست معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری یزد

جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان برگزار شد

این نشست با دستورکار اجرای کالای برگ الکترونیکی، بازرسی و میزان جذب کالاهای تنظیم بازار به ریاست معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان یزد با دستورکار اجرای کالای برگ الکترونیکی، بازرسی و میزان جذب کالاهای تنظیم بازار به ریاست معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری و با حضور معاون بازرگانی اداره صمت و اعضای کار گروه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در ادامه سایر اعضا کارگروه تنظیم بازار شهرستان یزد گزارشی از طرح های نظارت و بازرسی های صورت گرفته توسط دستگاه های متبوع خود ارائه دادند. 

در پایان پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مطرح شده تصمیمات مقتضی اتخاذ شد