جلسه رسيدگي به وضعيت محل كشتارگاه سابق با حضور فرماندار محترم و مسئولين مربوطه در محل اجرائيات شهرداري تشكيل شد و با بررسي آخرين وضعيت محل، ضمن تاكيد بر تسريع تغيير كاربري مجموعه توسط شهرداري قرار شد ستادي مركب از ادارات و مسولين ذيربط تشكيل و نسبت به رفع مشكلات اقدام نمايند .