آگهي نتيجه انتخابات شوراي اسلامي شهر يزد

آگهي نتيجه انتخابات شوراي اسلامي شهر يزد منتشر شد.

آگهي نتيجه انتخابات

بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم شهر يزد تابع بخش مركزي شهرستان يزد، شهرستان يزد مي رساند،با توجه به برگزاري انتخابات پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 96/02/29 ، نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين شهر به ترتيب دارندگان بيشترين راي به شرح ذيل مي باشد:

1_ آقاي غلامعلي سفيد نام پدر محمدحسين داراي 34475 راي

2_ خانم الهه جورابي نام پدر محمد داراي 32936 راي

3_ خانم ونوس عامري نام پدر سيد محمد داراي 29599 راي

4_ آقاي مرتضي شايق نام پدر ميرزا علي داراي 26734 راي

5_ آقاي محسن عباسي هرفته نام پدر محمدرضا داراي 24696 راي

6_ آقاي حميدرضا قمي نام پدر حسين داراي 23279 راي

7_ آقاي سپنتا نيك نام نام پدر ارشام داراي 21717 راي

8_ آقاي محسن ابوترابي نام پدر حسن داراي 21307 راي

9_ آقاي مهدي كاشفي زاده نام پدر محمد داراي 20087 راي

10 _ آقاي سيدحسين آزادي نام پدر ميرزاسيدعلى خان داراي 19608 راي

11 _ آقاي سيدمحمدعلي پاك نژاد نام پدر سيد رضا داراي 19075 راي

12 _ خانم سعيده غالبي نام پدر احمدعلي داراي 19058 راي

13 _ خانم فاطمه زارع بيدكي نام پدر اكبر داراي 17062 راي

14 _ آقاي سيدمحمدرضا مدرسي مصلي نام پدر سيدمحمدصادق داراي 16898 راي

15 _ آقاي عباس زارع گاريزي نام پدر غلامرضا داراي 16103 راي

16 _ آقاي سيدمصطفي فاطمي فيروزآبادي نام پدر سيدجواد داراي 15038 راي

17 _ آقاي محمدحسين كريمي نام پدر غلامرضا داراي 14710 راي

18 _ آقاي اميرحسين رادمنش نام پدر حسن داراي 14647 راي

19 _ آقاي محمدمحسن حائري زاده نام پدر محمدصالح داراي 14553 راي

20 _ آقاي حميدرضا مطهريان نام پدر محمد رضا داراي 14328 راي

21 _ خانم فخرالسادات خامسي هامانه نام پدر سيد مهدی داراي 14116 راي

22 _ آقاي حميد دهقان بنادكي نام پدر عباس داراي 13511 راي

23 _ آقاي ناصر پارسائيان نام پدر على اصغر داراي 12961 راي

24 _ آقاي محمدرضا دشتي رحمت آبادي نام پدر حسينعلى داراي 12887 راي

25 _ آقاي عليرضا پورسلماني نام پدر امير داراي 12514 راي

26 _ آقاي عباس ملازينلي نام پدر علي داراي 12168 راي

27 _ خانم سيده حميده وزيري نام پدر سيدمحمدحسين داراي 11725 راي

28 _ آقاي محمدرضا حسيني بغدادآبادي نام پدر ناصر داراي 11667 راي

29 _ خانم الهه اسلامي نام پدر حسين علي داراي 10979 راي

30 _ آقاي ابوالقاسم محي الديني اناري نام پدر محمد مهدی داراي 10208 راي

31 _ آقاي سيدعلي محمد ميرحسيني نام پدر سيد يحيي داراي 9365 راي

32 _ آقاي احمدعلي دهقان منشادي نام پدر غلامحسين داراي 9315 راي

33 _ آقاي حسين ابرقوئي نام پدر علي داراي 9053 راي

34 _ آقاي عباس استادي ساغند نام پدر ميرزا حسين داراي 9041 راي

35 _ آقاي مهدي دهقان خاوري نام پدر محمد على داراي 8788 راي

36 _ آقاي سيدعلي پاكزادمقدم نام پدر سيداحمد داراي 8786 راي

37 _ آقاي محمدرضا كوچك زاده نام پدر محمدعلي داراي 8691 راي

38 _ آقاي محمود فلكيان نام پدر محمدرضا داراي 8378 راي

39 _ خانم مريم احمدي ميل سفيدي نام پدر ابوالقاسم داراي 8364 راي

40 _ آقاي محمد فقيه خراساني نام پدر حسين داراي 8095 راي

41 _ آقاي غلامرضا محمدي نام پدر اكبر داراي 8019 راي

42 _ آقاي سيدمحمد سجاد نام پدر سيدحسين داراي 7961 راي

43 _ خانم مهديه وحيدي نژاد نام پدر حسن داراي 7919 راي

44 _ خانم اعظم گلابگيريان نام پدر محمد داراي 7729 راي

45 _ آقاي علي اصغر باقري نام پدر عبداله داراي 7707 راي

46 _ خانم رقيه كفيل الناس نام پدر رضا داراي 7590 راي

47 _ آقاي سيدحسن حسيني حسين آباد نام پدر سيدقيوم داراي 7510 راي

48 _ آقاي سيدمرتضي سجاد نام پدر سيد کاظم داراي 7467 راي

49 _ آقاي حسنعلي مسلمان يزدي نام پدر حبيب داراي 7178 راي

50 _ آقاي يدالله راحمي نام پدر حسين داراي 7109 راي

51 _ آقاي سيدحسين سعيدنامه نام پدر سيد محمد داراي 7098 راي

52 _ آقاي مرتضي عبدالرضازاده نام پدر حسن داراي 6994 راي

53 _ آقاي محمود توحيدفر نام پدر على اکبر داراي 6910 راي

54 _ آقاي فرامرز رمضاني نام پدر حيدر داراي 6709 راي

55 _ آقاي حميد اوليائي نام پدر محمد داراي 6700 راي

56 _ آقاي سيدمحمدرضا فهيمي بافقي نام پدر سيداحمد داراي 6609 راي

57 _ آقاي عبدالصمد لطيفي نام پدر محمود داراي 6483 راي

58 _ آقاي سيدحسين اعلائي نام پدر سيد علي اكبر داراي 6369 راي

59 _ آقاي شاهرخ باستاني نام پدر ابادان داراي 6166 راي

60 _ آقاي وحيدرضا خباززاده يزدي نام پدر آقامرتضي داراي 6110 راي

61 _ خانم طيبه باستان نام پدر شجاع داراي 5383 راي

62 _ آقاي سيدمحمود موسوي زاده نام پدر سيدرضا داراي 5209 راي

63 _ خانم عزيزه درهمي نام پدر صمد داراي 5189 راي

64 _ آقاي سيدحسين كلانتري همت آبادي نام پدر سيدمحمد داراي 5056 راي

65 _ آقاي رامين رحمت زاده نام پدر علي اكبر داراي 4882 راي

66 _ خانم فاطمه بنادكيان نام پدر محمود داراي 4758 راي

67 _ آقاي محمد اصلاني نام پدر اسکندر داراي 4650 راي

68 _ خانم رقيه شايق نام پدر محمدعلي داراي 4649 راي

69 _ آقاي مهدي رستم آبادي نام پدر ماشاءاله داراي 4595 راي

70 _ آقاي علي حسن آبادي نام پدر محمد حسين داراي 4547 راي

71 _ آقاي محمدحسين عارفي نام پدر عباس داراي 4540 راي

72 _ خانم الهام احمدي ندوشن نام پدر علي داراي 4465 راي

73 _ خانم زهراء ميرحسيني نام پدر ولى اله داراي 4222 راي

74 _ آقاي كاظم فرات يزدي نام پدر محمود داراي 4101 راي

75 _ آقاي محسن رستگاري نام پدر حميد داراي 3950 راي

76 _ خانم ليلاالسادات هاشميه نام پدر سيد رضا داراي 3916 راي

77 _ آقاي سيدمصطفي صالحي نام پدر سيد مجتبى داراي 3908 راي

78 _ آقاي رضا يوسفي نام پدر قدير داراي 3711 راي

79 _ خانم زهرا حيدري فيروزابادي نام پدر قاسم داراي 3354 راي

80 _ آقاي ابوالفضل ابوئي نام پدر محمد داراي 3346 راي

81 _ آقاي عماد تشكري نام پدر جواد داراي 3302 راي

82 _ خانم شيما عزيزي بندرآبادي نام پدر حسن داراي 3279 راي

83 _ آقاي عباسعلي وصال نام پدر اكبر داراي 3241 راي

84 _ آقاي سيدفرزين فائزي نام پدر سيدابوالفضل داراي 3218 راي

85 _ آقاي سيدمحمد آيت اللهي نام پدر سيدعلى داراي 3016 راي

86 _ خانم افسر كوچكي پور نام پدر حسين داراي 3004 راي

87 _ آقاي رامش هدشيان نام پدر علي داراي 3001 راي

88 _ آقاي محمدعلي رحمت آبادي نام پدر غلامرضا داراي 2948 راي

89 _ خانم مليحه اميني اصيل نام پدر حسين داراي 2930 راي

90 _ آقاي ابوالفضل حافظي منشادي نام پدر غلامحسين داراي 2920 راي

91 _ آقاي محمدحسن پارسائيان نام پدر مرتضى داراي 2803 راي

92 _ آقاي حامد سلطاني نام پدر احمدرضا داراي 2758 راي

93 _ آقاي محمدحسن قيصري نام پدر على آقا داراي 2642 راي

94 _ آقاي سيدمحمدجواد عرفان فر نام پدر سيد حسين داراي 2636 راي

95 _ آقاي جلال ياوري نام پدر حسين داراي 2621 راي

96 _ خانم فاطمه نصيري نام پدر محمدرضا داراي 2605 راي

97 _ آقاي حسين نخعي سرو نام پدر عبدالله داراي 2593 راي

98 _ آقاي سيدعبداله طباطبائي نام پدر سيد حسين داراي 2573 راي

99 _ آقاي سيدمحمدحسين موسوي زاده نام پدر سيدمحمد داراي 2568 راي

100 _ آقاي محمدجواد پيوندي نام پدر غضنفر داراي 2459 راي

101 _ آقاي محمدحسين سليميان نام پدر محمدكاظم داراي 2402 راي

102 _ آقاي سيدمهدي دهقان بنادكي نام پدر سيدمحمد داراي 2342 راي

103 _ آقاي محمدسعيد آدابي نام پدر غلامحسين داراي 2293 راي

104 _ آقاي سعيد سليمان زاده نام پدر ميرزا على اصغر داراي 2288 راي

105 _ خانم سكينه مقني زاده بافقي نام پدر علي داراي 2243 راي

106 _ آقاي كمال حرزاده نام پدر على داراي 2238 راي

107 _ خانم نرگس حسيني جوشاني زاده نام پدر سيد عبدالحميد داراي 2235 راي

108 _ آقاي علي اكبر كريمي يزدي نام پدر غلامرضا داراي 2197 راي

109 _ آقاي كاظم كمالي علي آباد نام پدر محمدعلى داراي 2197 راي

110 _ آقاي سيدمهدي حسيني بافقي نام پدر سيد احمد داراي 2158 راي

111 _ آقاي سعيدرضا ياوري نام پدر عباس داراي 2142 راي

112 _ آقاي ابراهيم پيمان فر نام پدر ناصر داراي 2117 راي

113 _ آقاي عباس پيمان فر نام پدر ناصر داراي 2096 راي

114 _ آقاي علي خباز نام پدر جلال داراي 2055 راي

115 _ آقاي ابوالفضل سليمي نام پدر محمدد داراي 2042 راي

116 _ آقاي مهدي جاور نام پدر حسين داراي 2026 راي

117 _ آقاي محمدرضا زارع منش نام پدر عباس داراي 1996 راي

118 _ آقاي احمد ميرزائي سخويدي نام پدر عباس داراي 1982 راي

119 _ آقاي عباس يزداني نام پدر محمد داراي 1963 راي

120 _ آقاي محمدمهدي سالاري نام پدر حبيب داراي 1952 راي

121 _ آقاي مهرداد ذوالفقاري نام پدر منصور داراي 1907 راي

122 _ آقاي احمد ابوئي نام پدر حسين علي داراي 1899 راي

123 _ خانم بهاره صفاري نام پدر حسينعلي داراي 1884 راي

124 _ آقاي سعيد عدالت نيا نام پدر جمال الدين داراي 1801 راي

125 _ خانم مريم فرات يزدي نام پدر اكبر داراي 1796 راي

126 _ آقاي محمدعلي باقري اتابك نام پدر جواد داراي 1777 راي

127 _ آقاي سيداحمد هاشمي نام پدر سيد عباس داراي 1761 راي

128 _ آقاي سيدحسن ميرزاده نام پدر سيدعباس داراي 1715 راي

129 _ آقاي محمد گل آفتاب نام پدر احمدعلي داراي 1691 راي

130 _ آقاي اميررضا صادقيان نام پدر عباس داراي 1690 راي

131 _ خانم سمانه صرامي نام پدر حميدرضا داراي 1644 راي

132 _ آقاي نادر سلماني سريزدي نام پدر حسن داراي 1625 راي

133 _ آقاي سيدعليرضا آقائي ميبدي نام پدر سيد هادی داراي 1619 راي

134 _ آقاي احسان امام جمعه نام پدر عباس داراي 1618 راي

135 _ آقاي سعيد نشاسته گر نام پدر ابوالقاسم داراي 1607 راي

136 _ آقاي حسن جانفدا نام پدر غلامرضا داراي 1597 راي

137 _ آقاي محمدرضا فخرآبادي نام پدر على داراي 1585 راي

138 _ آقاي محمدرضا خاكي نام پدر على اکبر داراي 1574 راي

139 _ آقاي سيدمحمد حسيني پورهدش نام پدر سيدعلي داراي 1565 راي

140 _ آقاي سيدحسين بكائي نام پدر سيد على اکبر داراي 1550 راي

141 _ آقاي سهيل شريعتمداري نسب نام پدر اميرمحمد داراي 1515 راي

142 _ آقاي كاظم كرمي نام پدر عباس داراي 1511 راي

143 _ خانم نجمه خاندل نام پدر محمدعلى داراي 1508 راي

144 _ آقاي محمد حسين اللهي نام پدر جليل داراي 1501 راي

145 _ آقاي سعيد مطهري نام پدر حسن داراي 1491 راي

146 _ خانم مرضيه مهدي زاده نام پدر على جان داراي 1486 راي

147 _ آقاي محمدعلي شاهنده نام پدر احمد داراي 1461 راي

148 _ آقاي وحيد كريمي زارچي نام پدر محمدعلي داراي 1446 راي

149 _ آقاي اسداله قندهاري يزدي نام پدر غلامرضا داراي 1415 راي

150 _ آقاي محمد روحاني نام پدر حسين داراي 1403 راي

151 _ آقاي محمدحسين نجفي نام پدر عبد الحسين داراي 1402 راي

152 _ خانم تاج الملوك اعتمادالعلماء نام پدر ميرزا احمد داراي 1402 راي

153 _ آقاي داود بيك خورميزي نام پدر محمدعلي داراي 1390 راي

154 _ آقاي سيدعلي قرشي نام پدر سيدجمال الدين داراي 1385 راي

155 _ آقاي محمدرضا ارجمند نام پدر غلامرضا داراي 1383 راي

156 _ آقاي ابراهيم خوانين زاده نام پدر عباس داراي 1373 راي

157 _ آقاي محمد شهرآبادي نام پدر مرتضى داراي 1372 راي

158 _ آقاي سعيد زارع ميرك آباد نام پدر جواد داراي 1359 راي

159 _ آقاي محمدرضا سالك اردكاني نام پدر مهدي داراي 1353 راي

160 _ آقاي محمد اميري نام پدر حسن داراي 1323 راي

161 _ آقاي محمدرضا تيموري نام پدر حسين داراي 1304 راي

162 _ آقاي مجيد عباسي نام پدر علمى محمد داراي 1301 راي

163 _ آقاي حسين بابائي نام پدر محمد علي داراي 1301 راي

164 _ آقاي مجيد آرمان نسب نام پدر علي رضا داراي 1254 راي

165 _ آقاي مهدي ميرفخرائي نام پدر محمود داراي 1252 راي

166 _ آقاي محمدحسين جعفري ندوشن نام پدر محمدرضا داراي 1212 راي

167 _ آقاي امين دهقان نام پدر على داراي 1210 راي

168 _ آقاي محمدامين جليلي نام پدر حسين داراي 1188 راي

169 _ آقاي جواد معتمدزاده نام پدر محمدعلي داراي 1184 راي

170 _ خانم طاهره علي پور نام پدر على اکبر داراي 1183 راي

171 _ آقاي محمدرضا توان بخش نام پدر احمد داراي 1181 راي

172 _ خانم مريم زيلوباف نام پدر احمد داراي 1173 راي

173 _ آقاي هادي ملانوري شمسي نام پدر محمد داراي 1153 راي

174 _ آقاي عليرضا ميرحسيني نام پدر محمد داراي 1144 راي

175 _ آقاي سيدمحمد فرح نام پدر سيدحسين داراي 1141 راي

176 _ آقاي سيدوحيد ميرآتشي يزدي نام پدر سيدمسعود داراي 1127 راي

177 _ آقاي محمد لباف زاده نام پدر محمدرضا داراي 1122 راي

178 _ آقاي محمدمهدي حامي نيا نام پدر اكبر داراي 1120 راي

179 _ خانم بي بي ليلا ميرفخرالديني نام پدر سيد مهدی داراي 1096 راي

180 _ خانم زهراء بنده خدا نام پدر محمد داراي 1096 راي

181 _ آقاي مرتضي خبري نام پدر محمود داراي 1080 راي

182 _ خانم نجمه السادات گلذاري اشكذري نام پدر سيدمحمد داراي 1079 راي

183 _ آقاي حسين گلستان پور نام پدر علي اصغر داراي 1078 راي

184 _ آقاي علي محمد اقبالي فرد نام پدر محمد داراي 1070 راي

185 _ آقاي مهدي مفيدي فر نام پدر محمدباقر داراي 1065 راي

186 _ آقاي محمد اسدي پور نام پدر کاظم داراي 1059 راي

187 _ خانم وحيده حسيني فهرجي نام پدر احمد داراي 1030 راي

188 _ خانم رقيه عارف نيا نام پدر حسن داراي 1024 راي

189 _ آقاي حميد عابديني نام پدر محمد حسين داراي 1023 راي

190 _ آقاي حسن ملك پوربهابادي نام پدر حسين داراي 1023 راي

191 _ آقاي عباسعلي اديبان نام پدر محمد رضا داراي 1011 راي

192 _ خانم فاطمه منتظري نام پدر مرتضى داراي 1011 راي

193 _ خانم فاطمه حمزهء نام پدر قاسم داراي 1007 راي

194 _ آقاي مجتبي شيخ الاسلامي نام پدر محمد داراي 1006 راي

195 _ آقاي حجت جلوداري بردستان نام پدر محمدحسن داراي 1005 راي

196 _ خانم راضيه غياثي نام پدر على اصغر داراي 1005 راي

197 _ خانم گيتي سعيدي راد نام پدر محمدکاظم داراي 1000 راي

198 _ آقاي علي سعيدي راد نام پدر محمد داراي 986 راي

199 _ خانم عاطفه السادات سالاري نام پدر سيدعلى داراي 980 راي

200 _ آقاي فرزاد فرهادي نام پدر على داراي 973 راي

201 _ خانم نجمه صالحي آسفيڃي نام پدر احمدرضا داراي 973 راي

202 _ آقاي سعيد سعادت مقدم نام پدر علي اصغر داراي 967 راي

203 _ آقاي امين احمدي نام پدر محمدرضا داراي 949 راي

204 _ آقاي سيدعلي حسين آباديان زاده نام پدر سيد حسن داراي 942 راي

205 _ آقاي محمدعلي شرقي نام پدر حسين داراي 932 راي

206 _ خانم طيبه پورمحمدعلي تفتي نام پدر محمود داراي 929 راي

207 _ آقاي محمودرضا دهقان بنادكي نام پدر حسين داراي 923 راي

208 _ آقاي سعيد امتحاني نام پدر اصغر داراي 920 راي

209 _ آقاي مصطفي دهقان طرزجاني نام پدر على اکبر داراي 920 راي

210 _ آقاي سيدضياءالدين موسوي نام پدر سيد على محمد داراي 909 راي

211 _ آقاي محمد بابائي زارچ نام پدر مرتضي داراي 905 راي

212 _ خانم سمانه السادات دهقان بنادكي نام پدر سيدعليرضا داراي 899 راي

213 _ آقاي باقر دبيري نژاد نام پدر عبدالله داراي 893 راي

214 _ آقاي محمدرضا خواجه امينيان نام پدر كاظم داراي 881 راي

215 _ آقاي فرهاد خسرومنش نام پدر قيطاس داراي 875 راي

216 _ آقاي محمد احمدي نام پدر ستار داراي 852 راي

217 _ آقاي محمدحسن زاده جعفري نام پدر اكبر داراي 848 راي

218 _ آقاي علي غياث ندوشن نام پدر محمدعلى داراي 843 راي

219 _ آقاي محسن نوه آقائي نام پدر احمدعلى داراي 843 راي

220 _ آقاي سيدعلي دهقان منشادي نام پدر سيد مجيد داراي 841 راي

221 _ آقاي امير شيخعليشاهي نام پدر حسنعلى داراي 820 راي

222 _ آقاي حميدرضا قاسمي ندوشن نام پدر ميرزاجوادخان داراي 802 راي

223 _ آقاي شهاب مصدق منشادي نام پدر ناصر داراي 794 راي

224 _ خانم سميه بيدكي نام پدر اضغر داراي 792 راي

225 _ آقاي مهدي رضائي نام پدر علي داراي 791 راي

226 _ آقاي سيدحمزه حسيني نسب نام پدر سيدحسين داراي 788 راي

227 _ آقاي مجيد منظورالحجه نام پدر عليرضا داراي 785 راي

228 _ آقاي محمودرضا شيخيان نام پدر محمد مهدی داراي 784 راي

229 _ آقاي سعيد خادم چهارمنار نام پدر محمدحسين داراي 784 راي

230 _ آقاي مجتبي ربيعا نام پدر محمد داراي 771 راي

231 _ آقاي محسن حاجي يوسفي نام پدر حسين آقا داراي 761 راي

232 _ آقاي حسن شريف بيگي نام پدر علي داراي 750 راي

233 _ آقاي مهدي بيگي خبري نام پدر محمد داراي 735 راي

234 _ آقاي سيدحسين پورمسجدي ميبد نام پدر سيد مهدی داراي 735 راي

235 _ آقاي محمدعلي اميني نام پدر حسين داراي 731 راي

236 _ آقاي امين مدني نام پدر عباسعلي داراي 723 راي

237 _ آقاي مرتضي بابائي زارچ نام پدر حسين داراي 717 راي

238 _ آقاي اميد دادفر نام پدر محمدرضا داراي 716 راي

239 _ خانم شهين دهقاني سانيج نام پدر عباس داراي 703 راي

240 _ آقاي ميرزاعلي آيت اللهي نام پدر ميرزا جواد داراي 689 راي

241 _ خانم ندا رضائي نام پدر سهراب داراي 687 راي

242 _ آقاي محمد برزگربفروئي نام پدر علي بمان داراي 681 راي

243 _ آقاي حجت زحمت كش سردوراهي نام پدر محمدمهدي داراي 680 راي

244 _ آقاي محمدمهدي تقوي شوازي نام پدر حسين داراي 677 راي

245 _ آقاي سيدرضا مشكات نام پدر سيدمحمود داراي 663 راي

246 _ خانم سميه السادات آثاري ركن آبادي نام پدر اقا حسين داراي 654 راي

247 _ آقاي سيدعلي اصغر مصطفوي نژاد نام پدر سيد مصطفى داراي 654 راي

248 _ آقاي احمد ابراهيمي صدرآبادي نام پدر على داراي 646 راي

249 _ آقاي محمدرضا مهدي پور نام پدر حسين داراي 645 راي

250 _ آقاي مجيد حكيمي مزرعه نو نام پدر حسن داراي 644 راي

251 _ آقاي رضا فخارمحي الديني نام پدر على داراي 639 راي

252 _ آقاي محمدرضا محمدي علي آباد نام پدر محمدحسين داراي 631 راي

253 _ آقاي مسلم رعيتي بنادكوكي نام پدر اکبر داراي 629 راي

254 _ آقاي مجتبي اخيري اردكاني نام پدر حسين داراي 628 راي

255 _ آقاي عباس رحماني طاحونه نام پدر علي بمان داراي 614 راي

256 _ آقاي مصطفي ادرسي نام پدر محمدعلى داراي 607 راي

257 _ آقاي علي مرادي مزرعه نو نام پدر غلامرضا داراي 607 راي

258 _ آقاي محمدحسين فرقاني نام پدر محمدعلى داراي 599 راي

259 _ آقاي مهدي اميريان مجرد نام پدر غلامحسين داراي 592 راي

260 _ آقاي ناصر سلطاني اسمعيلي نام پدر على داراي 583 راي

261 _ آقاي مصطفي عباسي نام پدر محمدباقر داراي 583 راي

262 _ آقاي مجيد بيارش نام پدر محمد علي داراي 578 راي

263 _ آقاي محمود زارع بيدكي نام پدر علي محمد داراي 573 راي

264 _ آقاي سيدمصطفي ميربلوكي نام پدر سيدجمال داراي 565 راي

265 _ آقاي وحيد زارع علي آبادي نام پدر عباسعلي داراي 559 راي

266 _ آقاي مصطفي نامداري نام پدر منصور داراي 554 راي

267 _ خانم مهديه حشمتي نام پدر احمد داراي 541 راي

268 _ آقاي علي باقري كشكولي نام پدر کرامت اله داراي 538 راي

269 _ آقاي حسن طلابي نام پدر لطف الله داراي 529 راي

270 _ آقاي سيدمهدي قريشيان نام پدر سيدمحمد داراي 527 راي

271 _ آقاي محمدحسين باغياني نام پدر على محمد داراي 524 راي

272 _ آقاي مهدي ملكي سوركي نام پدر علي داراي 515 راي

273 _ آقاي محمدعلي صولتي سانيج نام پدر محمد داراي 510 راي

274 _ آقاي اميرحسين نايبي نام پدر جعفر داراي 500 راي

275 _ خانم زهرا پيرمراديان نجف آبادي نام پدر حسينعلى داراي 497 راي

276 _ آقاي فرهاد صالحي نام پدر اميد على داراي 485 راي

277 _ آقاي محمدجواد كاظمي اشكذري نام پدر محمدرضا داراي 480 راي

278 _ آقاي حسين رنجبر نام پدر محمدرضا داراي 470 راي

279 _ آقاي حميد اسماعيلي دهكي نام پدر حسين داراي 470 راي

280 _ آقاي حسين مصطفوي يزدي نام پدر محمد جلال داراي 453 راي

281 _ آقاي كامران شهبازي شوراخلو نام پدر مراد حاصل داراي 448 راي

282 _ آقاي محمدعلي شربي نام پدر احمد داراي 435 راي

283 _ آقاي جلال افشاري پور نام پدر على داراي 434 راي

284 _ آقاي مصطفي هدايتي نام پدر حسين داراي 433 راي

285 _ آقاي هادي پاك طينت مهدي آبادي نام پدر محمد على داراي 421 راي

286 _ آقاي محمد خاني فر نام پدر مرتضي داراي 413 راي

287 _ آقاي مرتضي دشتكيان نام پدر تقي داراي 410 راي

288 _ آقاي حسين غلامي نام پدر محمد على داراي 407 راي

289 _ آقاي ابوالفضل محسن زاده هدشي نام پدر عباس داراي 405 راي

290 _ آقاي اصغر خوش خواهش نام پدر افراسياب داراي 398 راي

291 _ آقاي سعيد شريفي فرد نام پدر کاظم داراي 388 راي

292 _ آقاي محمدتقي حميدي فر نام پدر محمد صادق داراي 383 راي

293 _ آقاي مصطفي دره شيري نام پدر کاظم داراي 378 راي

294 _ آقاي احسان اشرف نام پدر محمد حسن داراي 372 راي

295 _ خانم سميه ميرزااسمعيل نام پدر هوشنگ داراي 372 راي

296 _ آقاي سيدمسعود پورنجفي نام پدر سيد رضا داراي 368 راي

297 _ آقاي ابوالفضل احمدي علي آباد نام پدر احمد داراي 366 راي

298 _ آقاي محمدحسن فرجي نام پدر محمد حسين داراي 363 راي

299 _ آقاي مهدي عسكري اشكذري نام پدر حسن داراي 353 راي

300 _ آقاي مجتبي بيكي منشادي نام پدر على داراي 320 راي

301 _ آقاي مصيب بوشهري زاده نام پدر على محمد داراي 315 راي

302 _ آقاي شهاب الدين خوارزمي نام پدر رسول داراي 315 راي

303 _ خانم سميه طايفي نصرآبادي نام پدر محمدعلي داراي 308 راي

304 _ آقاي بهزاد دانشي كهني نام پدر حسن داراي 290 راي

305 _ آقاي هادي امين الرعايائي نام پدر احمد داراي 280 راي

306 _ آقاي علي اصغر رضائي صدرآبادي نام پدر حسين داراي 272 راي

307 _ آقاي اميرحسين زارعي محمودآبادي نام پدر احمد داراي 263 راي

308 _ آقاي محمد عربي نام پدر علي داراي 261 راي

309 _ آقاي رحيم لاري نام پدر محمد داراي 256 راي

310 _ آقاي حسن صابري حسين آباد نام پدر غلامرضا داراي 241 راي

311 _ آقاي مصطفي محمديان نام پدر محمد داراي 238 راي

312 _ آقاي مهدي مهردادفر نام پدر محمدحسين داراي 227 راي

313 _ خانم شهين حقاني نژاد نام پدر اميد على داراي 204 راي

314 _ آقاي محمدعلي اعتباري نام پدر حسين داراي 133 راي

315 _ آقاي عباس ماندي حبيب آبادي نام پدر اميرحسين داراي 91 راي

اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 70 آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل فرمانداري آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.

شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.

 ضمنا به اطلاع می رساند خانم طیبه پارسائیان و آقای حامد صدری زاده قبل از شروع روند اخذ رای انصراف خود را اعلام نموده بودند که موضوع به اطلاع اعضای شعب رسانده شد.