آگهي اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر حميديا

براساس برنامه زمانبندي انتخابات آگهي اسامي نامزدهاي انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر حميديا منتشر شد.

آگهي اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر حميديا

در اجراي ماده 51 قانون انتخابات وماده 56 آئين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر حميديا  مي رساند كه پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 1396/02/29 برگزار مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر حميديا  به شرح زير مي باشد:

-1

آقا / خانم

مسعود

ايزدي بيداني

مشهور به:

 

فرزند:

علی اکبر

كد نامزد:

125

-2

آقا / خانم

احمد

بين آبادي

مشهور به:

 

فرزند:

محمد

كد نامزد:

126

-3

آقا / خانم

مجتبي

ترابي ميرزائي

مشهور به:

 

فرزند:

علي اكبر

كد نامزد:

127

-4

آقا / خانم

غلامرضا

جعفري نجف آبادي

مشهور به:

شيخ رضا

فرزند:

حسین

كد نامزد:

141

-5

آقا / خانم

محسن

جعفري نجف آبادي

مشهور به:

 

فرزند:

علی اکبر

كد نامزد:

142

-6

آقا / خانم

محمدحسن

جعفري نجف آبادي

مشهور به:

 

فرزند:

عزیز ا...

كد نامزد:

145

-7

آقا / خانم

محمدرضا

جعفري نجف آبادي

مشهور به:

مهندس جعفري

فرزند:

حسين

كد نامزد:

146

-8

آقا / خانم

احمد

جليلي

مشهور به:

 

فرزند:

حسینعلی

كد نامزد:

147

-9

آقا / خانم

شيما

حاجي خليلي

مشهور به:

 

فرزند:

محمد

كد نامزد:

148

-10

آقا / خانم

محمد

حاجي رضائي

مشهور به:

 

فرزند:

محمدحسين

كد نامزد:

149

-11

آقا / خانم

مرتضي

حاجي رضائي

مشهور به:

 

فرزند:

علی

كد نامزد:

151

-12

آقا / خانم

امير

حسني دهج

مشهور به:

 

فرزند:

ناصر

كد نامزد:

152

-13

آقا / خانم

محمدصادق

دشتي

مشهور به:

 

فرزند:

حسن

كد نامزد:

154

-14

آقا / خانم

ابراهيم

دشتي رحمت آبادي

مشهور به:

 

فرزند:

عباسعلي

كد نامزد:

156

-15

آقا / خانم

حسين

دشتي رحمت آبادي

مشهور به:

حسين شهيد(محمدرضا)

فرزند:

محمد رضا

كد نامزد:

157

-16

آقا / خانم

داود

دشتي رحمت آبادي

مشهور به:

 

فرزند:

غلامرضا

كد نامزد:

158

-17

آقا / خانم

سيدحبيب

دشتي رحمت آبادي

مشهور به:

سيد حبيب

فرزند:

سيدابوالقاسم

كد نامزد:

159

-18

آقا / خانم

سيدميثم

دشتي رحمت آبادي

مشهور به:

پسر شهيد سيدعلي محمد

فرزند:

سیدعلی محمد

كد نامزد:

161

-19

آقا / خانم

عليرضا

دشتي رحمت آبادي

مشهور به:

 

فرزند:

حبيب

كد نامزد:

162

-20

آقا / خانم

محمد

دشتي رحمت آبادي

مشهور به:

 

فرزند:

علی محمد

كد نامزد:

164

-21

آقا / خانم

محمدحسن

دشتي رحمت آبادي

مشهور به:

 

فرزند:

محمد حسین

كد نامزد:

165

-22

آقا / خانم

محمدحسن

دشتي رحمت آبادي

مشهور به:

شيخ حسن

فرزند:

خالق

كد نامزد:

167

-23

آقا / خانم

محمدعرفان

دشتي رحمت آبادي

مشهور به:

 

فرزند:

منصور

كد نامزد:

168

-24

آقا / خانم

محمدمهدي

دهستاني

مشهور به:

 

فرزند:

محمدعلي

كد نامزد:

169

-25

آقا / خانم

محمدحسين

دهستاني اردكاني

مشهور به:

 

فرزند:

احمد

كد نامزد:

171

-26

آقا / خانم

مرتضي

دهقان بنادكي

مشهور به:

 

فرزند:

ابوالقاسم

كد نامزد:

172

-27

آقا / خانم

حميد

دهقان چناري

مشهور به:

 

فرزند:

امير

كد نامزد:

174

-28

آقا / خانم

نسترن

دهقان نجم آبادي

مشهور به:

 

فرزند:

محمود

كد نامزد:

175

-29

آقا / خانم

علي

زارع

مشهور به:

ارناني

فرزند:

عباس

كد نامزد:

178

-30

آقا / خانم

اكبر

زارع ارناني

مشهور به:

مهندس اكبر زارع

فرزند:

محمد

كد نامزد:

179

-31

آقا / خانم

حسين

زارع زرديني

مشهور به:

 

فرزند:

عباس

كد نامزد:

181

-32

آقا / خانم

احمد

زارع سروي

مشهور به:

احمد زارع سروي

فرزند:

حسين

كد نامزد:

182

-33

آقا / خانم

علي

زارع سروي

مشهور به:

 

فرزند:

حسن

كد نامزد:

184

-34

آقا / خانم

عليرضا

زركشيان

مشهور به:

 

فرزند:

كاظم

كد نامزد:

185

-35

آقا / خانم

كاظم

سبحان زاده

مشهور به:

 

فرزند:

عبدالخالق

كد نامزد:

186

-36

آقا / خانم

محمدسعيد

فرجي فيروزآبادي

مشهور به:

 

فرزند:

محمود

كد نامزد:

187

-37

آقا / خانم

رضا

گل وردزاده

مشهور به:

 

فرزند:

حسين

كد نامزد:

189

-38

آقا / خانم

عليرضا

محقق

مشهور به:

دكتر عليرضا

فرزند:

شيخ احمد

كد نامزد:

191

-39

آقا / خانم

مصطفي

محي الديني اناري

مشهور به:

اناري

فرزند:

محمدمهدي

كد نامزد:

194

-40

آقا / خانم

سيدوحيد

ميرركني بنادكي

مشهور به:

 

فرزند:

سیدمحمود

كد نامزد:

195

-41

آقا / خانم

سيدناصر

ميزان عدل

مشهور به:

 

فرزند:

سید محمد

كد نامزد:

196

-42

آقا / خانم

حجت

ناصحي

مشهور به:

 

فرزند:

حسینعلی

كد نامزد:

197

 

توجه:

1-نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 7 نفر است، رأي دهندگان در روز اخذ رأي فقط اسامي تعداد حداكثر 7 نفر را مي توانند در برگ رأي بنويسند.

2- هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري يزد در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد.

3- شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي،‌مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي،‌نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد.

مصطفي سالاري فرماندار شهرستان يزد