آگهى تأييد صحت برگزاري انتخابات شورای اسلامی شهر شاهدیه

آگهى تأييد صحت برگزاري انتخابات شورای اسلامی شهر شاهدیه صبح امروز 13 خردادماه منتشر شد.

آگهى تأييد صحت برگزاري انتخابات

بدين وسيله به اطلاع عموم اهالى حوزه انتخابيه شهر شاهديه بخش مركزي شهرستان يزد ميرساند که صحت انتخابات در اين حوزه انتخابيه مورد تأييد قرار گرفت و در نتيجه افراد نامبرده زير :

1-آقاي علي ميرجليلي نام پدر على رضا داراي 2455 رأي

2-آقاي حسين سلطاني نام پدر محمد علي داراي 2221 رأي

3-آقاي محمدجواد رضائي ابرندآبادي نام پدر احمد داراي 2166 رأي

4-آقاي قاسم ميرجليلي نام پدر محمدحسين داراي 2060 رأي

5-آقاي محمدتقي سلطاني گردفرامرزي نام پدر احمد داراي 1768 رأي

به عنوان اعضاي اصلى و

1-آقاي سيدمحمد ميرجليلي نام پدر سيدعلي اصغر داراي 1463 رأي

2-آقاي محمدهادي ميرجليلي نام پدر محمدحسين داراي 1442 رأي

3-آقاي سيدعلي حسيني دربرزي نام پدر سيدعباس داراي 1424 رأي

به عنوان اعضاي على البدل شوراي اسلامى شهر انتخاب شدند .

اينک در اجراي بند 2 ماده 73 آيين نامه اجرايى انتخابات شوراهاي اسلامى شهر چنان چه کسى به تأييد صحت برگزاري انتخابات معترض باشد مى تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار اين آگهى شکايت خود را به هيأت نظارت استان مستقردر استانداري اعلام نمايد .

مصطفي سالاري

فرماندار و رئيس هيأت اجرايى شهرستان يزد