محمد علی صمیمی
مدیر کل دفتر امور شهري و شوراها
شماره تماس : 03531112531
رزومه
​​​​​​​shahri@ostanyazd.ir
عبدالرضا روشن
مجتبی دهشیری
علي عبدالهي
محمدرضا بابايي
محمد ورشویی
مجتبي زارع
سعید میرجلیلی
محمدحسن ياسايي
ميلاد احمدي
محسن خسروي زاده
سوسن حيراني
سميه موركي
مهديه عارف نيا
احسان بالاکتفی
03531112629
03531112263
03531112263
03531112244
03531112531
03531112202
03531112553
03531112268
03531112440
03531112539
03531112319
03531112265
03531112340
03531112438
۱- مطالعه و بررسی وضع شهرهای استان از نظر تآسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی شهرهای استان.
۲- همکاری با دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری به منظور تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی در شهر ها.
۳- بررسی طرح های عمرانی شهرداری ها پس از اخذ نظر دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل ترافیک، به منظور استفاده از اعتبارات وزارت کشور و همچنین طرح هایی که از محل اعتبارات عمرانی کشور انجام می گیرد.
۴- مطالعه و بررسی در مورد منابع درآمد شهرداری ها به منظور ارایه خط مشی و اتخاذ روشهای مناسب درجهت ارتقاء سطح درآمد شهرداری ها و خودکفایی آنها.
۵- بازرسی از کلیه اقدامات اجرایی شهردای ها در سطح شهرها و تهیه گزارش های دوره ای جهت مراجع ذیربط.
۶- همکاری با اداره کل مدیرت بحران استان در تعیین اولویت شهرها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از سیل و بلایای طبیعی برای تخصیص اعتبارات لازم بر اساس قوانین و مصوبات شورای برنامه ریزی و مدیریت استان و سایر شوراهای مرتبط.
۷-بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شورا های اسلامی شهر ها و شوراهای اسلامی فرادست در قالب کمیته انطباق شوراهای اسلامی ذیربط و پیشنهادات شهرداری ها در مورد برنامه های عمرانی از نظر مالی اعتباری.
۸- صدور دستور العمل های لازم به شهرداری ها به منظور ایجاد هماهنگی در تهیه طرح های توسعه شهری اعم از مالی و اعتباری، خدماتی و عمرانی.
۹- جمع آوری و تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز در زمینه شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و شوراهای اسلامی فرادست استان و بررسی اقدامات و عملکرد آنها و گزارش های ارسالی شهرستان ها.
۱۰- ارائه پیشنهاد برنامه های آموزشی و آشنا سازی اعضاء شوراهای اسلامی شهرها و شوراهای اسلامی فرادست با وظ‌ایف و مسئولیت های قانونی خود و سایر مسایل مورد نیاز در جهت اجرای هر چه مطلوب تر وظایف و امور نظارتی مربوطه و پیگیری مراحل اجرایی.
۱۱- ارائه پیشنهاد برنامه آموزشی به واحد مرتبط با آموزش کارکنان به منظور آشنایی کارکنان استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها با قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به شوراهای اسلامی.
۱۲- برنامه ریزی و پیگیری در جهت برپایی همایش های استانی و شهرستانی با حضور اعضاء شوراهای اسلامی شهرها و شوراهای اسلامی فرادست بمنظور تبیین سیاست ها و خط مشی های عمومی دولت در استان و تشویق و ترغیب آنان جهت اجرای آن در حوزه نظارتی مربوطه.
۱۳- بررسی شکایت های واصله از شهرداریها، شوراهای اسلامی شهرها و شوراهای اسلامی فرادست و رسیدگی لازم مطابق قوانین و مقررات.
۱۴- بررسی نیازها و اقدامات مالی شهرداری ها و نظارت بر انجام امور مربوط به حسابرسی آنها.
۱۵- نظارت بر انجام امور پرسنلی و استخدام شهرداری ها از طریق اجرای وظایف محوله به دبیر خانه شورای اداری و استخدامی شهرداری های استان.
۱۶- راهبری و نظارت بر برنامه های پژوهشی شهرداری ها از طریق ایفای وظایف محوله به دبیر خانه ی شورای پژوهشی امور شهری استان.
۱۷- ارائه راهبرد در توسعه امور فناوی اطلاعات شهرداری ها .
۱۸- بررسی تعرفه های عوارض محلی و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها و پیگیری انجام مراحل قانونی و ابلاغ آن ( موضوع آیین نامه اجرایی وضع و وصول عوارض)
۱۹- پیگیری امور مرتبط با درجه بندی و تاسیس شهرداری ها.
۲۰- عضویت و شرکت در کارگروه ها و کمیسیون های مرتبط با شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها و شوراهای اسلامی فرادست ( کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری اراضی و کمیسیون مواد ۱۰۰و ۷۷ قانون شهرداری ها و … )
۲۱- پیگیری امور مرتبط با سازمان های وابسته به شهرداری های استان.