کمیته پیمان

وظایف کمیته پیمان:

    پيشنهاد ضوابط اجراي كار به روش اماني براي مواردي كه كار از طريق واگذاري به پيمانكار امكان پذير و يا به مصلحت نباشد و بررسي و اعلام نظر درباره پيشنهادهاي اجرايي براي اجراي كارها به روش اماني

   بررسي واظهار نظر در مورد نرخ پيشنهادي پيمانكاران در مواردي كه مبلغ اعلام شده بيش از ده درصد از قيمت پايه كمتر است

    بررسي اختلافات ميان دستگاههاي  اجرايي استان و عوامل اجرايي در چارچوب وظايف شوراي فني و ارايه پيشنهاد لازم به شورا براي تصميم گيري

    تهيه ضوابط قرارداد و تطبيق موازين قراردادهاي نمونه(شرايط عمومي) كه از سوي معاونت برنامه ريزي اعلام ميشود با  ويژگيهاي استان و پروژه موضوع قرارداد

    تهيه ضوابط قرارداد و تطبيق موازين قراردادهاي نمونه(شرايط عمومي) كه از سوي معاونت برنامه ريزي اعلام ميشود با  ويژگيهاي استان و پروژه موضوع قرارداد

    بررسی و اظهار نظر پیرامون فهارس بها پایه

    بررسی و تهیه فهارس بهاء پایه خاص

    بررسی و اظهار نظر در خصوص شرایط عمومی پیمان قراردادها