شرح وظایف

• تهیه و تنظیم طرح های عادی و نقشه های تفصیلی شهرها.
• تهیه نقشه های مربوط به طرح عمرانی واگذاری شده به دفتر فنی و شهرداریهای استان.
• تهیه برآورد هزینه های اجرای طرح های عمرانی واگذار به دفتر فنی.
• بررسی و تصمیمات متخذه در كمیسیون های مناقصه و در صورت لزوم اظهار نظر درباره برندگان مناقصه در زمینه رد یا قبول آنها.
• ایجاد هماهنگی و همكاری بین دفتر فنی و سایر موسسات دولتی در سطح استان برای پیشبرد عملیات عمرانی.
• كنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداری ها و دهیاری ها و راهنمائی لازم در اتخاذ روش صحیح و رعایت اولویت ها در تنظیم برنامه های عمرانی.
• بررسی در زمینه تعیین محدوده قانونی شهرها و روستاها و پیشنهاد آن به مقامات مسئول.
• همكاری با شهرداری ها و دهیاری ها در زمینه تفكیك اراضی و دادن بروكف خیابان ها و دادن راهنمائی های لازم به مسئولین امور ساختمانی شهرداری ها.
• انجام كلیه امور مربوط به طرح هائی عمرانی كه راساً توسط استانداری انجام می گیرد.
• نظارت كلی بر اجرای طرح های عمرانی و فنی استان و ارائه گزارش لازم به مقامات استان.
• برنامه ریزی برای استفاده صحیح از ماشین آلات براساس دستورالعمل ها.
• بررسی و پیگیری امور مربوط به حمل و نقل و ترافیك استان.
• مطالعه و بررسی بمنظور بدست آوردن حد مطلوب فضای سبز در مناطق مورد عمل با در نظر گرفتن موقعیت و شرایط اقلیمی منطقه.
• تهیه دستورالعمل و بروشورهای ساده در زمینه های مختلف فضای سبز و ارسال آن به شهرداری ها و دهیاری ها .
• اظهار نظر در مورد فروش اراضی شهرها.
• تهیه آمار پیشرفت پروژه های عمرانی دفتر فنی و شهرداری ها و دهیاری ها.
• نظارت و پیگیری لازم در زمینه تامین مصالح مورد نیاز اجرای پروژه های عمرانی دفتر فنی و شهرداری ها و دهیاری ها و مراقبت در حفظ و توزیع مصالح.
• تهیه طرح و نظارت براجرای كارهای تاسیساتی شهرها و روستاهای دارای دهیاری از قبیل آب، برق، فاضلاب در صورت نیاز شهرداری ها و دهیاری ها.
• اجرای كامل وظایف مربوط در خصوص تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 كل كشور و آئین نامه مربوط در مورد معادن شن و ماسه و خاك رس معمولی در سطح استان.
• اجرای نظام فنی- اجرائی استان در چهارچوب نظام فنی- اجرائی كشور.
• تهیه و ترویج بكارگیری ضوابط و استاندارها و معیارهای فنی.
• بررسی و تعیین صلاحیت و رتبه بندی و ارزشیابی پیمانكاران و مشاوران و كارشناسان استان.
• ارتقاء تقویت ظرفیت كمی و كیفی پیمانكاران و شركت های پیمانكاری استان.
• انجام امور مربوط به وظایف كارگروه فنی استان و گروه های تخصصی مربوطه.
• اعمال نظارت بر طرح های تملك دارائی های سرمایه ای استان ( ملی و استانی) در چهارچوب نظام نظارتی تدوین شده.
• تهیه قیمت های پایه استان وضرائب منطقه ای با توجه به شرایط خاص هر منطقه و پیشنهاد به مراجع ذیربط برای تائید.
• مستند سازی تجربیات فنی و اجرائی به منظور بهره برداری مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن.
• برگزاری دوره های آموزشی در زمینه آشنائی دستگاههای اجرائی مشاوران و پیمانكاران با نظام فنی- اجرایی طرح ها و ضوابط آئین نامه هاو دستورالعمل های آن.
• نظارت براجرای طرح های عمرانی و فنی ( تملك دارایی های سرمایه ای ) ملی و استانی و گزاشگیری از پیشرفت برنامه ها و ارزیابی آنها.