667 نفر داوطلب عضويت در شوراهای اسلامي شهر و روستا شدند

با پایان یافتن مهلت ثبت نام داوطلبان عضويت در دوره پنجم شوراهاي اسلامي شهر و روستا در شهرستان یزد، 667 نفر داوطلب عضويت در شوراهای اسلامي شهر و روستا شدند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد؛ جزئیات آماری ثبت نام کنندگان به این شرح است:
شهر يزد: ٣٨٧ نفر
شهر حميديا: ٤٦ نفر
شهر شاهديه: ٣١ نفر
شهر زارچ: ٣١ نفر
بخش مركزي: ١٢٥ نفر
بخش زارچ: ٤٦ نفر
گفتنی است تعداد داوطلبان در ٢١ حوزه انتخابيه شهرستان يزد با ٥١ درصد رشد نسبت به دوره چهارم روبرو بوده است.
همچنین حضور داوطلبان زن نسبت به دوره چهارم در شهر ٨٣ درصد و در روستاها ١٦٨ درصد رشد داشته است.
تعداد داوطلبان عضويت در شوراي اسلامي شهر يزد با رشد ١١١ درصدي همراه بوده است.