شرح وظايف فرمانداري ها(پيشنهاد مي گردد قبل از ارسال پيام مطالعه شود)

دانـش آموزان گـرامي شهرستان يزد با ارائه پيشنهاد درباره بهترين روش تقدير و تشكر از مقام والاي معلمان در جشنواره سپاس از معلم شركت نماييد.

به 12 پيشنهاد برگزيده پس از داوري توسط  هيات داوران  هداياي نفيسي اهدا خواهد شد.

از پيشنهادات بـرگزيده در هفته بزرگـداشت مقام معلم تقدير و تجليل خواهد شد.

آخرين مهلت ارسال پيشنهادات 28 اسفند ماه مي باشد.