مراسم كلنگ زني ورزشگاه روستاي خويدك ازتوابع بخشداري مركزي يزد
در اين مراسم فرماندارمدير كل تربيت بدني استان يزدوتني چند از مسئولين محلي حضورداشنتد
ا
ين زمين رايك زن خير بنام سلطان دشتي خويدكي جهت احداث ورزشگاه اين منطقه محروم اهداء نموده است
ضمن اينكه مبلغ 2000000000ريال جهت ساختمان اين مجموعه ورزشي توسط خير پرداخت خواهد شد.