دارايي:
دارايي از بافته‌هاي زيبا و ويژة يزد است. براي تهية دارايي، نخ‌هاي تار را قبل از بافت به روش‌هاي خاصي رنگ مي‌كنند، به‌طوري كه پس از بافت، نقش‌هاي متنوعي در آن پياده مي‌شود. ماده خام دارايي قبلاً ابريشم خالص بود و اكنون ابريشم مصنوعي است.