مسئول امور پشتيباني ستاد انتخابات شهرستان يزد:

همكاري و همراهي دستگاههاي اجرايي در امر برگزاري انتخابات مورد انتظار است

مسئول امور پشتيباني ستاد انتخابات شهرستان يزد گفت: براساس قانون انتخابات و با توجه به نياز ستاد انتخابات شهرستان اميدواريم همه دستگاه هاي اجرايي در موضوع تأمين نيرو و امكانات با فرمانداري وبخشداري ها همكاري و هماهنگي داشته باشند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد, «محمد حسين فلاح تفتي» در رابطه با برگزاري دو انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا در ارديبهشت ماه سالجاري اظهار داشت : برگزاري همزمان اين  انتخابات ها  به لحاظ گستردگي حوزه در شهرستان يزد نيازمند برنامه ريزي دقيق و پيش بيني هاي مقتضي است.

مسئول امور پشتيباني ستاد انتخابات شهرستان يزد افزود: به استناد ماده 21 قانون رياست جمهوري  و 67 مكرر قانون انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا ها كليه ادارات و نهادهاي دولتي, شهرداري ها و سازمان هاي وابسته به شهرداري موظف اند حسب درخواست وزارت كشور, استانداران, فرمانداران, بخشداران, كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار انان قرار دهند.

وي با تاكيد بر اينكه عليرغم حساسيت كار به صرفه جوئي در هزينه ها توجه خاص داريم بحمدا... نيازهاي ستاد انتخابات تا الان تامين و بدون ترديد براي برگزاري هر چه بهتر انتخابات تمام تلاش خود را خواهيم كرد.

فلاح تفتي در پايان ضمن قدر داني از اداراتي كه در اجراي برنامه ها و وظائف  ستاد تاكنون همكاري داشته اند مجدد تاكيد كرد مديران دستگاه هاي اجرايي امادگي لازم براي مشاركت در تامين امكانات مورد نياز تا پايان انتخابات را داشته باشند تا ضمن اداي دين و تكليف انشاا... زمينه حضور پر شور و با شكوه مردم در پاي صندوقهاي راي به نحو شايسته فراهم گردد.