به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، محمد جواد كريمي در اين خصوص با گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر و تبريك آغاز هفته دولت گفت: به منظور تقويت و توسعه ناوگان حمل و نقل شهري در هفته دولت سالجاري تعداد 3 دستگاه ميني بوس به ناوگان حمل و نقل شهري يزد اضافه خواهد شد.

مديرعامل سازمان اتوبوسراني يزد و حومه شهرداري يزد افزود: اعتبار هزينه شده در اين خصوص بالغ بر هزار و سيصد ميليون ريال مي باشد.

وي همچنين گفت: براي بهسازي ناوگان نيز تعداد ده دستگاه اتوبوس با اعتباري بالغ بر پانصد ميليون ريال نيز بازسازي شده است.