فرماندار يزد خبر داد:

مهلت دو روزه براي شكايات نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامي

فرماندار يزد اعلام كرد: نامزدهاي شوراي اسلامي فرصت دارند تا طي دو روز از تاريخ اعلام شده نتيجه شكايات انتخاباتي خود را كتباً به فرمانداري اعلام نمايند.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، « مصطفي سالاري » با بيان اينكه انتخابات به عنوان يكي از عرصه هاي رسمي و قانوني است كه نشان دهنده حضور و مشاركت مردم در تصميم گيري هاست افزود: پيروز اصلی انتخابات مردم هستند و نتیجه تلاش همه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات، ثبت حماسه‌ای دیگر در تاریخ افتخارات مردم يزد بود.
فرماندار يزد با اشاره به حضور گسترده و باشكوه مردم در انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري و پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا گفت: اين حضور گسترده  مردم در انتخابات ناشي از آگاهي، شناخت و احساس مسئوليتي بود كه ملت ايران و مردم استان و به ويژه شهرستان يزد از خود نشان دادند.
رئيس هيأت اجرايي انتخابات شهرستان يزد با اعلام اينكه پس از تجميع آراء، آگهي نتيجه انتخابات در شهرهاي شهرستان منتشر شده است اظهار داشت: در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 70 آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل فرمانداري آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.
فرماندار يزد تصريح كرد: شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.