دومين جلسه كميسيون تعزيرات گندم ، آرد ونان شهرستان  در سال جهاد اقتصادي باحضور كليه اعضاء و به رياست سيفي فرماندار يزد تشكيل شد.

عزيز الله سيفي فرماندار يزد گفت با اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها اگر چه كيفيت نان نسبت به گذشته بهتر شده است ليكن تا رسيدن به حد مطلوب هنوز فاصله زيادي داريم

وي از همه دست اندر كاران نان اعم از توليد كننده ،اداره كل غله ،كارخانجات آرد ،اتحاديه و بويژه نانوايان عزيز خواست نهايت همكاري و تلاش خود را بعمل آورند

سيفي ادامه داد در خصوص تخلفات احتمالي نانوايان نبايد كوتاهي شود و مي بايست با متخلفين در روند توليد نان با كيفيت برابر مقررات قانوني رفتار شود.

مهمترين مصوبات اين جلسه به شرح ذيل مي باشد:

1-   مقررشد مركز بهداشت شهرستان نسبت به جمع آوري نانهاي عرضه شده در مغازه هاي سوپر ماركت كه فاقد مشخصات بهداشتي ميباشند اقدام نمايد.

2-  باتوجه به مصرف ماده مضره جوش شيرين ، استفاده از تخمه نامرغوب ، عدم رعايت وزن چانه وهمچنين عدم رعايت نرخنامه مصوب مقررشد از فعاليت سه واحد خبازي جلوگيري بعمل آيد.

3- به منظور ترويج وفرهنگ سازي درخصوص استفاده از نانهاي سبوسدار مقرر گرديد تعداد چهار واحد خبازي در سطح شهرستان بعنوان پايلوت از آرد كامل استفاده نمايند.

ضمنا" عملكرد دبيرخانه تعزيرات گندم وآرد ونان شرستان از 1/1/90 لغايت 4/3/90 بشرح ذيل اعلام ميگردد.

بازديد وبازرسي از واحدهاي خبازي سطح شهرستان 765 مورد

اخطارهاي صادره جهت واحدهاي متخلف 73 مورد