امروز يكشنبه مورخ 2/8/89 سيفي فرماندار يزد با دريافت حكم از جناب سرهنگ فرزاد فرمانده حوزه 2 مقاومت شهداي اداري، فرماندهي پايگاه بسيج شهيد اشتر زاده يزد را برعهده گرفت. همچنين آقاي علي اكبرزاده بعنوان جانشيني فرمانده پايگاه انتخاب و منصوب شد.در اين مراسم بر نقش بسيجيان و پايگاهها تاكيد شد.