به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش ناحيه دو يزد مهندس سيفي فرماندار يزد به همراه مدير آموزش و پرورش ناحيه دو از چند طرح عمراني هجرت سه بازديد نمودند .

امين الرعايا مدير آموزش و پرورش ناحيه دو گفت : در سال 90 13تعداد 25 مدرسه در طرح هجرت سه با هزينه تقريبي سيصد ميليون ريال مورد تعمير و بازسازي و زيبا سازي قرار مي گيرند .

وي افزود اين طرح با همكاري دانش آموزان بسيجي انجام مي شود و تاكنون 70 درصد از فعاليتها به پايان رسيده است .

امين الرعايا افزود رويكرد طرح هجرت تربيتي مي باشد و دانش آموزان در اجراي اين طرح در رنگ آميزي ، نقاشي ، جوشكاري ، برق كشي و بنايي مشاركت مي كنند.