حميد رضا قمي رئيس شوراي اسلامي شهرستان يزد شد

اعضاي پنجمين دوره شوراي اسلامي شهرستان يزد با اكثريت آرا « حميد رضا قمي » را به عنوان رئيس شوراي اسلامي شهرستان يزد براي دو سال انتخاب كردند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، مراسم تحليف اعضاي پنجمين دوره شوراي اسلامي شهرستان يزد با حضور فرماندار، معاونين سياسي و اجتماعي و برنامه ريزي، اداري و مالي فرمانداري و اعضاي شوراي اسلامي شهرستان تشكيل شد.

در اين مراسم بعد از تشكيل هيأت رئيسه سني و اداي سوگند اعضاي شوراي اسلامي شهرستان با رأي مخفي اعضاي هيأت رئيسه شوراي اسلامي شهرستان يزد براي مدت دو سال به شرح ذيل انتخاب شدند:

حميد رضا قمي ( رئيس )

علي زارع شحنه ( نائب رئيس)

غلامعلي سفيد ( نماينده شوراي اسلامي شهرستان در شوراي اسلامي استان )

رضوان خوش اندام ( منشي )

حسين سلطاني ( سخنگو)