عباسعلي رضايي معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري ازهمكاري موثر و حمايت هاي سيفي فرماندار يزد در جهت پيشبرد اهداف دفتر فناوري اطلاعات ،به ويژه راه اندازي سايت فني فرمانداري ونيز استقرار كامل سامانه ((گردش نامه هاي اداري –اتوماسيون ))،تقدير نمود .

وي در اين تقدير نامه آورده است اميد آنكه با عنايت حق و پيگيري مستمر ،موجبات توسعه نظام اداري الكترونيك و تسريع و تحقق استان الكترونيك يزد را فراهم آوريد.