دريوم الله 22بهمن ماه مردم متدين وشهيدپروريزدبا حضوورگسترده خوددرراهپيمايي ازمسيرميدان آزادي تاميدان امير چخماق پيروزي سي ساله انقلاب اسلامي راجشن
گرفتندسپس آقاي فلاح زاده استانداربسيجي دراين تجمع پرشوربه ايرادسخن پرداخت