فرماندار یزد:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، حاتمی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی با محمود شاکری شمسی فرماندار یزد دیدار کرد.

محمود شاکری شمسی در این دیدار با بیان اینکه استفاده درست و تأمین منابع آب پایدار از مهمترین راهکارهای مقابله با بحران بی آبی است افزود: اﻣﺮوزه اﻫﻤﯿﺖ آب در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻓﻘﺪان آن ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ را ﺑﺮاي جامعه در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ باید با ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي صحیح  درﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻣﺤﺪود و ﺻﯿﺎﻧﺖ از آن ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

فرماندار یزد با اشاره به اینکه بنابر آمارهای سازمان هواشناسی میزان بارش های سالانه در سال زراعی جدید در سطح استان و به ویژه شهرستان یزد نسبت به مدت مشابه با کاهش شدیدی همراه بوده است اظهار داشت: ضروری است شرکت آبفار با تأمین اعتبارات لازم و نیز اندیشیدن تمهیدات لازم در رابطه با این موضوع چاره اندیشی کند.

وی استفاده از شیوه های نوین آبیاری در راستای استفاده بهینه از آب توسط کشاورزان را خواستار شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد نیز در این ضمن اعلام اینکه در بحث آب در روستاها با مشکلاتی مواجه هستیم از مردم خواست تا با صرفه جویی و نیز مدیریت مصرف آب مسئولان را در این خصوص یاری دهند.

حاتمی گفت: تجهیز و بهره برداری سه حلقه چاه در بخش مرکزی و زارچ برای مواقع ضروری و کمبود آب در دستور کار این شرکت قرار دارد.

وی افزود: بازسازی شبکه های فرسوده ، جلوگیری از سر ریز مخازن ، تعویض کنتورهای خراب از مهمترین اقداماتی است که در سالجاری در روستاهای شهرستان یزد انجام خواهد شد.