فرماندار يزد خبر داد:

اجراي طرح هاي پيشگيرانه براي مقابله با ترويج مواد مخدر در مدارس

فرماندار يزد با اشاره به اثرات مخرب مواد مخدر واعتیاد به ویژه بر روی جوانان و خانواده های آنان افزود: طرح پيشگيري از اعتياد در برخي از مدارس شهرستان به صورت پايلوت با هماهنگي كارشناسان آموزش و پرورش اجرا مي شود.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد به رياست فرماندار يزد تشكيل شد.

« مصطفي سالاري » در اين جلسه  با تقدير از اجراي طرح هاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در مدارس شهرستان افزود: در جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان براي آموزش طرح هاي پيشگيرانه مصرف مواد مخدر و اعتياد براي گروه هاي خاص برنامه ريزي صورت گرفته است.

سالاري خواستار اجراي اين طرح در برخي از مدارس شهرستان به صورت پايلوت با هماهنگي كارشناسان آموزش و پرورش شد و خاطرنشان كرد: براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي ضروري است تا از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد و اجراي برنامه هاي فرهنگي و هنري استفاده نماييم.

فرماندار يزد افزود: بايد با استفاده مناسب از ابزارهاي جديد اطلاع رساني نسبت به آموزش و انتقال مفاهيم و پيام ها در زمينه مبارزه با مواد مخدر و پيامدهاي مصرف آن گام برداريم.

وي در بخشي ديگر از سخنان خود ضمن تقدير و تشكر از ارائه نظرات سازنده و كارشناسانه صاحب نظران حوزه تعليم و تربيت در جلسات شوراي آموزش و پرورش شهرستان اظهار داشت: شورا محلي براي بيان صريح و شفاف نظرات و ارائه راهكارهاي كارشناسي اعضاي آن به منظور رفع مسائل و مشكلات است.

فرماندار يزد با بيان اينكه طبق قانون 5 درصد عوارض ساخت و ساز از شهرداري ها بايد به شوراي آموزش و پرورش همان شهرستان اختصاص يابد افزود: با پيگيري هاي صورت گرفته با اداره كل آموزش و پرورش استان بعد از گذشت چند سال درآمد ها و هزينه هاي مربوط به اين سهم با هماهنگي شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد انجام خواهد گرفت.

سالاري با اشاره به وجود مسائل و مشكلات عديده در برخي از مدارس اطراف شهر يزد گفت: به منظور شناسايي مسائل و مشكلات مدارس بازديدهاي دوره اي برنامه ريزي شده است كه انتظار داريم در هر بازديد تعدادي از اعضاي شورا نيز حضور داشته باشند تا بتوانيم براي رفع چالش هاي موجود راهكاري عملياتي پيشنهاد و اجرايي شود.

رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد اضافه كرد: با توجه به سردي هوا در روزهاي آينده، اطمينان از سالم بودن سيستم گرمايشي مدارس و عايق پشت بام مدارس مورد تأكيد است.

فرماندار يزد در پايان نيز ابراز داشت: مطابق با ماده 12 قانون شوراي آموزش و پرورش از مديران نواحي يك و دو و منطقه زارچ انتظار داريم تا در جلسات بعدي شورا اطلاعات و آمار مربوط به حوزه مسئوليت و همچنين گزارش اقدامات صورت گرفته و مشكلات و ضعف ها را بيان نمايند تا برنامه ريزي در راستاي رسيدن به اهداف با دقت بيشتري انجام شود.