رئيس هيأت اجرايي انتخابات شهرستان يزد خبر داد:

اتمام رسيدگي به صلاحيت داوطلبان شوراهاي اسلامي شهر در هيأت اجرايي

فرماندار يزدگفت: هيأت اجرایی شهرستان نسبت به بررسي صلاحيت کلیه داوطلبان انتخابات پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر در مهلت قانوني اقدام و نتايج را به هيأت نظارت شهرستان اعلام نمود.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، « مصطفي سالاري »با اعلام اينكه بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهرهاي حميديا، شاهديه، زارچ و يزد در مهلت قانوني هفت روزه به پايان رسيده است افزود: براساس ماده 47 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي شهر صورت جلسه رسيدگي به صلاحيت داوطلبان 24 فروردين ماه به هيأت نظارت شهرستان ارسال مي شود.

رئيس هيأت اجرايي انتخابات شهرستان يزد اظهار داشت: به استناد ماده 48 قانون نظر هیأت هاي اجرایی شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبـان بـا تأییـد هیأتهاي نظارت شهرستان معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبـان ، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند ، نظر هیأت اجرایی ملاك عمل خواهد بود.

وي همچنين تصريح كرد: دوم ارديبهشت ماه نظر تأييد و يا رد صلاحيت داوطلبان پس از دريافت نظر هيأت نظارت شهرستان توسط فرمانداري به افراد ابلاغ خواهد شد.

فرماندار يزد در پايان اضافه كرد: داوطلباني كه در هيأت اجرايي و نظارت شهرستان صلاحيتشان تأييد نشده است مي توانند براساس تبصره 1 ماده 50 قانون انتخابات ظرف مدت 4 روز از تاريخ سوم الي ششم ارديبهشت ماه  اعتراض خود را به هيأت نظارت استان جهت بررسي تحويل نمايند.