آگهي نتيجه انتخابات شوراي اسلامي شهر شاهديه

آگهي نتيجه انتخابات شوراي اسلامي شهر شاهديه منتشر شد.

آگهي نتيجه انتخابات

بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم شهر شاهديه تابع بخش مركزي شهرستان يزد، شهرستان يزد مي رساند،با توجه به برگزاري انتخابات پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 96/02/29 ، نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين شهر به ترتيب دارندگان بيشترين راي به شرح ذيل مي باشد:

1_ آقاي علي ميرجليلي نام پدر على رضا داراي 2455 راي

2_ آقاي حسين سلطاني نام پدر محمد علي داراي 2221 راي

3_ آقاي محمدجواد رضائي ابرندآبادي نام پدر احمد داراي 2166 راي

4_ آقاي قاسم ميرجليلي نام پدر محمدحسين داراي 2060 راي

5_ آقاي محمدتقي سلطاني گردفرامرزي نام پدر احمد داراي 1768 راي

6_ آقاي سيدمحمد ميرجليلي نام پدر سيدعلي اصغر داراي 1463 راي

7_ آقاي محمدهادي ميرجليلي نام پدر محمدحسين داراي 1442 راي

8_ آقاي سيدعلي حسيني دربرزي نام پدر سيدعباس داراي 1424 راي

9_ آقاي عباسعلي ميرجليلي نام پدر على داراي 1398 راي

10 _ آقاي منصور سلطاني نام پدر عبدالکريم داراي 1332 راي

11 _ آقاي مجيد ميرجليلي نام پدر علي داراي 1265 راي

12 _ آقاي علي محمد سلطاني گردفرامرزي نام پدر جواد داراي 1246 راي

13 _ آقاي علي اكبر ميرجليلي نام پدر يداله داراي 1245 راي

14 _ آقاي سيدعليرضا ميرجليلي نام پدر سيد محمود داراي 1234 راي

15 _ آقاي حسين خاتمي راد نام پدر محمد داراي 1200 راي

16 _ آقاي محمدرضا سلطاني نام پدر محمد جلال داراي 1188 راي

17 _ آقاي حسن محمودي ميرهاشمي نام پدر بمانعلي داراي 1182 راي

18 _ خانم مريم ميرجليلي نام پدر علي بمان داراي 1051 راي

19 _ آقاي سيدمحمد ميرجليلي نام پدر سيدعلي اكبر داراي 931 راي

20 _ آقاي كيان اسلامي نصرت آبادي نام پدر ابوالقاسم داراي 858 راي

21 _ آقاي محمدمهدي دشتي زاده نام پدر عباس داراي 844 راي

22 _ خانم مهين ميرجليلي نام پدر رضا داراي 811 راي

23 _ آقاي مجيد ميرجليلي نام پدر ابوالقاسم داراي 796 راي

24 _ آقاي علي سلطاني نام پدر عباس داراي 641 راي

25 _ آقاي محسن سلطاني گردفرامرزي نام پدر محمد حسين داراي 617 راي

26 _ آقاي محمدرضا سلطاني گردفرامرزي نام پدر عباس داراي 605 راي

27 _ آقاي هادي سلطاني گردفرامرزي نام پدر على اکبر داراي 542 راي

28 _ آقاي سيدجلال رسولي ابرندآبادي نام پدر سيد علاالدين داراي 119 راي

29 _ آقاي محسن سعيدجوان شعرباف نام پدر حسين داراي 93 راي

اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 70 آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل فرمانداري آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.

شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.