یکشنبه های مردمی     

پاسخگویی مستقیم و حضوری فرماندار یزد به اقشار مختلف مردم    

پاسخگویی مستقیم و حضوری سیدمحمدرضا مدرسی ؛ فرماندار یزد به اقشار مختلف مردم شهرستان          

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد سیدمحمدرضا مدرسی فرماندار یزد به منوال یکشنبه های هر هفته، این هفته نیز به صورت مستقیم با مردم دیدار و دستورات مقتضی جهت حل مسائل و دغدغه های آن ها را صادر کرد.