به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری یزد

سومین نشست کارگروه کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان برگزار شد

ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته توسط سازمان پسماند شهرداری و اداره کل محیط زیست، همچنین اطلاع رسانی و آموزش همگانی مقابله با حیوان گزیدگی توسط دستگاه های مربوطه ، مهمترین دستور کارهای این نشست بود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد سومین نشست کارگروه کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری یزد  و سایر اعضا کارگروه برگزار شد.

ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته توسط سازمان پسماند شهرداری و اداره کل محیط زیست، همچنین اطلاع رسانی و آموزش همگانی مقابله با حیوان گزیدگی توسط دستگاه های مربوطه ، مهمترین دستور کارهای این نشست بود.