سایت درگاه ملی مجوزهای کشور

این درگاه زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی فعالیت می کند و جهت تسهیل امر صدور مجوز کسب و کارها ایجاد شده است.
تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور همه ی مجوزهای کسب و کار و مرجع صادر کننده آن این درگاه می باشد، لذا آگاهی از نحوه ثبت نام و ورود به سایت، امری الزامی برای صاحبان مشاغل تلقی می شود.(www.mojavez.ir)