برگزاری پنجمین کارگروه اشتغال شهرستان یزد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان یزد ، صبح امروز پنجمین کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان یزد با حضور نمایندگان دستگاه های عضو کارگروه در محل فرمانداری یزد تشکیل شد.

بررسی وام های پرداختی و درصد پیشرفت طرح ها مهمترین دستور کار این جلسه بود