یمارستان صحرایی شهدای جامعه پزشکی از 1 الی ۴ مهرماه در منطقه محمد آباد یزد بر پا خواهد شد. در این بیمارستان کلیه خدمات یک بیمارستان اعم از خدمات ویزیت،  اعمال جراحی، رادیولوژی، آزمایشات و....  ارائه می شود. 350 نفر از کادر بهداشتی درمانی جهت ارائه خدمت ثبت نام نموده اند که 82 پزشک متخصص و فوق تخصص و 125 پرستار برای فعالیت در طول این مدت انتخاب شده اند.