آگهي اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر شاهديه

براساس برنامه زمانبندي انتخابات آگهي اسامي نامزدهاي انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر شاهديه منتشر شد.

آگهي اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي  اسلامي شهر شاهديه

در اجراي ماده 51 قانون انتخابات وماده 56 آئين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر شاهديه  مي رساند كه پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 1396/02/29 برگزار مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر شاهديه  به شرح زير مي باشد:

-1

آقا / خانم

كيان

اسلامي نصرت آبادي

مشهور به:

 

نام پدر:

ابوالقاسم

كد نامزد:

15

-2

آقا / خانم

سيدعلي

حسيني دربرزي

مشهور به:

 

نام پدر:

سيدعباس

كد نامزد:

16

-3

آقا / خانم

حسين

خاتمي راد

مشهور به:

حاج حسين خاتمي

نام پدر:

محمد

كد نامزد:

17

-4

آقا / خانم

حسين

خازني

مشهور به:

 

نام پدر:

پرویز

كد نامزد:

18

-5

آقا / خانم

محمدمهدي

دشتي زاده

مشهور به:

 

نام پدر:

عباس

كد نامزد:

19

-6

آقا / خانم

سيدجلال

رسولي ابرندآبادي

مشهور به:

 

نام پدر:

سید علاالدین

كد نامزد:

21

-7

آقا / خانم

محمدجواد

رضائي ابرندآبادي

مشهور به:

 

نام پدر:

احمد

كد نامزد:

24

-8

آقا / خانم

محسن

سعيدجوان شعرباف

مشهور به:

 

نام پدر:

حسین

كد نامزد:

25

-9

آقا / خانم

حسين

سلطاني

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد علي

كد نامزد:

26

-10

آقا / خانم

علي

سلطاني

مشهور به:

علي معلم

نام پدر:

عباس

كد نامزد:

27

-11

آقا / خانم

محمدرضا

سلطاني

مشهور به:

مهندس رضا

نام پدر:

محمد جلال

كد نامزد:

28

-12

آقا / خانم

منصور

سلطاني

مشهور به:

 

نام پدر:

عبدالکریم

كد نامزد:

29

-13

آقا / خانم

علي محمد

سلطاني گردفرامرزي

مشهور به:

 

نام پدر:

جواد

كد نامزد:

41

-14

آقا / خانم

محسن

سلطاني گردفرامرزي

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد حسین

كد نامزد:

42

-15

آقا / خانم

محمدتقي

سلطاني گردفرامرزي

مشهور به:

 

نام پدر:

احمد

كد نامزد:

45

-16

آقا / خانم

محمدرضا

سلطاني گردفرامرزي

مشهور به:

محمدرضا ميرزا عباس حاجي كلانتر

نام پدر:

عباس

كد نامزد:

46

-17

آقا / خانم

هادي

سلطاني گردفرامرزي

مشهور به:

 

نام پدر:

علی اکبر

كد نامزد:

48

-18

آقا / خانم

حسن

محمودي ميرهاشمي

مشهور به:

 

نام پدر:

بمانعلي

كد نامزد:

49

-19

آقا / خانم

احمدرضا

ميرجليلي

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدتقي

كد نامزد:

51

-20

آقا / خانم

سيدعليرضا

ميرجليلي

مشهور به:

سيد علي آقا

نام پدر:

سید محمود

كد نامزد:

54

-21

آقا / خانم

سيدمحمد

ميرجليلي

مشهور به:

محمد اقا اكبر اقا

نام پدر:

سيدعلي اكبر

كد نامزد:

56

-22

آقا / خانم

سيدمحمد

ميرجليلي

مشهور به:

سيد اقا

نام پدر:

سيدعلي اصغر

كد نامزد:

57

-23

آقا / خانم

عباسعلي

ميرجليلي

مشهور به:

 

نام پدر:

علی

كد نامزد:

58

-24

آقا / خانم

علي

ميرجليلي

مشهور به:

 

نام پدر:

علی رضا

كد نامزد:

59

-25

آقا / خانم

علي اكبر

ميرجليلي

مشهور به:

 

نام پدر:

یداله

كد نامزد:

61

-26

آقا / خانم

قاسم

ميرجليلي

مشهور به:

دكتر قاسم

نام پدر:

محمدحسین

كد نامزد:

62

-27

آقا / خانم

مجيد

ميرجليلي

مشهور به:

 

نام پدر:

علي

كد نامزد:

64

-28

آقا / خانم

مجيد

ميرجليلي

مشهور به:

 

نام پدر:

ابوالقاسم

كد نامزد:

65

-29

آقا / خانم

محمدهادي

ميرجليلي

مشهور به:

هادي حسين خياط

نام پدر:

محمدحسين

كد نامزد:

67

-30

آقا / خانم

مريم

ميرجليلي

مشهور به:

 

نام پدر:

علي بمان

كد نامزد:

68

-31

آقا / خانم

مهين

ميرجليلي

مشهور به:

گنجي

نام پدر:

رضا

كد نامزد:

69

 

توجه:

1-نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 5 نفر است، رأي دهندگان در روز اخذ رأي فقط اسامي تعداد حداكثر 5 نفر را مي توانند در برگ رأي بنويسند.

2- هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري يزد در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد.

3- شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي،‌مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي،‌نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد.

مصطفي سالاري فرماندار شهرستان يزد