طي حكمي از سوي وزير كشور

مصطفي محمد نجار در اين حكم آورده است در اجراي ماده 6 مصوبه شماره 12602 مورخ 30/7/1377 شوراي عالي اداري جنابعالي را به عنوان بخشدار مركزي يزد منصوب مي نمايم.

وزير كشور در ادامه تصريح كرده است اميد است با اتكاء به خداوند متعال و در چارچوب وظايف مصوب در راستاي تحقق اهداف و آرمانهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي موفق باشيد.