گزارش تصويري مراسم بزرگداشت شهيدان رجايي و باهنر وگراميداشت شهداي كارمند و منا و شهيد دهقان نيري