موارد مربوط به دفاتر پلیس+ 10

 

طی هماهنگی صورت گرفته از سوی سازمان هدفمند سازی یارانه ها، مقرر گردید کلیه سرپرستان خانواری که ثبت نام مجدد خود را جهت دریافت یارانه نقدی انجام داده اند و در حال حاضر متقاضی ثبت وقایع ازدواج، طلاق و فوت در زیر مجموعه خود می باشند، به همراه مدارک رسمی  به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه نمایند.

 

متن کامل نامه مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها به استانداران سراسر کشور و همچنین متن دستورالعمل ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها بدین شرح می باشد:

 

استانداران محترم سراسر کشور

 

سلام علیکم

 

احتراماً؛ ضمن تشکر و قدردانی از زحمات آن مقام محترم و کلیه همکاران گرامی که این سازمان را در طول مدت انجام ثبت نام مجدد متقاضیان نیازمند دریافت یارانه نقدی یاری نموده اند، به استحضار می رساند، طبق هماهنگی های صورت گرفته با شرکت پژوهش و توسعه ناجی، متولی دفاتر پلیس + ۱۰ سراسر کشور، مقرر گردید، کلیه سرپرستان خانواری که ثبت نام مجدد خود را انجام داده اند و در حال حاضر متقاضی ثبت وقایع ازدواج، طلاق و فوت در زیر مجموعه خود می باشند، می بایست از تاریخ ۹۳/۲/۳۱ به همراه مدارک اعلامی به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه نمایند. شایان ذکر است، در رابطه با وقایع مذکور همکاران جنابعالی هیچگونه اقدامی غیر از راهنمایی مراجعین به دفاتر پلیس + ۱۰ نخواهند داشت و کلیه امور مربوطه بطور کامل در دفاتر پلیس + ۱۰ انجام پذیر می باشد.

لازم به توضیح است، بررسی مدارک و مستندات خانوارهای بدسرپرست و نیز کفالت، حضانت، قیمومیت، احکام صادره دادگاه های راجع به خانوار، عدم تفاهم زوجین موضوع دستورالعمل ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها و اصلاحیه بعدی آن همچنان در دستور کار همکاران جنابعالی در فرمانداریها قرار دارد.

بدین معنا که در صورت مراجعه اینگونه افراد برای تغییر سرپرست خانوارهای بد سرپرست، یا اجرای احکام کفالت، حضانت، قیمومیت یا عدم سازش زوجین یا سایر احکام دادگاه های مربوط به خانوار کما فی السابق موضوع در فرمانداریها به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.

 ۱-    در مورد افراد بدسرپرست، فرمانداریها پس از بررسی دقیق و کامل مستندات مندرج در دستورالعمل ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها و اصلاحیه بعدی آن، در صورت تایید، فرد سرپرست جدید خانوار را به همراه نامه رسمی فرمانداری محترم، به دفاتر پلیس + ۱۰ جهت اعمال تغییر سرپرست معرفی می نمایند.

۲-    در موارد حضانت، کفالت، یا عدم تفاهم زوجین یا سایر احکام صادره دادگاه های خانواده، فرمانداریها پس از بررسی دقیق و کامل مستندات مندرج در دستورالعمل ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها و اصلاحیه بعدی آن، در صورت تأیید، نسبت به معرفی فرد ذینفع به همراه نامه رسمی فرمانداری محترم به دفاتر پلیس + ۱۰ جهت اعمال تغییرات درخواستی اقدام نمایند.

اکبر ایزدی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

سازمان هدفمند سازی یارانه ها

دستورالعمل موضوع ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها

به استناد ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها موضوع تصمیم نامه نامه شماره ۲۸۶۱۰/۴۴۵۲۰ مورخ ۸۹/۲/۱۱ که در بندهای زیر از آن به عنوان آیین نامه نام برده می شود.دستورالعمل موضوع ماده ۹ آن به شرح زیر اعلام می گردد:

 ۱-     در صورتی که اعضای خانوار یا یکی از آنها مدعی شود که سرپرست آنها به مدت حداقل ۳ ماه مفقود شده و هیچگونه اطلاعی از وی در دست نیست با ارائه استشهاد محلی که به تایید شورای اسلامی یا شورایای یا مراجع ذیصلاح دیگر محل سکونت آنان نیز رسیده باشد، کمک و یارانه خانوار مزبور با کسر یک نفر به حساب عضو دیگر خانوار پرداخت خواهد شد.

 ۲-     برای اعطای کمک ها و یارانه ها به فرد دیگری که سرپرست خانوار آنها به خاطر جنون یا سفت ، محجور شناخته شده یا بشود.ارائه یکی از مدارک زیر الزامی است:

الف – حکم مرجع قضایی ذیصلاح

ب – گواهی پزشکی قانونی

ج – گواهی یکی از بیمارستانهای روانی مراکز نگهداری این قبیل افراد که صلاحیت آنها به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.

د – گواهی سازمان بهزیستی محل

 ۳-     برای پرداخت کمکها و یارانه های موضوع ماده ۷ آیین نامه، به فرد دیگر خانوار در مواردی که سرپرست خانوار زندانی شده یا بشود به یکی از طرق زیر فتار خواهد شد.

الف – در صورتی که شخص در زندان هال داخل کشور به سر برد ارائه گواهی از زندان مربوط ضروری است ولی چنانچه محل سکونت خانوار با محل نگهداری شخص زندانی بعد مسافتزیادی داشته و مشکلاتی را از حیث رفت و آمد برای خانواده جهت اخذ گواهی ایجاد نماید، با اعلام اعضای خانوارف سازمان هدفمندسازی یارانه ها می تواند نظر زندان مورد نظر را استعلام و بر آن اساس عمل نماید زندان های سراسر کشور موظفند همکاری لازم را با سازمان هدفمندسازی یارانه ها داشته باشند. در اینگونه موارد کمک ها و یارانه ها از تاریخی که به حساب سرپرست خانوار واریز نشده است تعلق خواهد گرفت.

ب- در مورد سرپرستان زندانی در خارج از کشور ارائه گواهی لازم از معاونت کنسولی ، امور مجلس و ایرانیان وزارت امورخارجه ضروری است.

ج – کمک ها و یارانه های مربوط به افراد زندانی خود سرپرست مستقیماً به حساب آنان واریز خواهد شد و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است مشخصات کامل و شماره حساب این قبیل زندانیان را به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام و در صورت نداشتن حساب ترتیبات لازم را برای افتتاح حساب افراد ذینفع به عمل آورد.

 ۴-      در موارد عدم حضور سرپرست خانوار در محل زندگی خانوار به جهت سکونت یا اقامت در خارج از کشور پرداخت کمکها و یارانه ها به شخص دیگر صرفاً بنا به درخواست خانوار که به تایید دفتر ذیربط از زیرمجموعه معاونت کنسولی ، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه رسیده باشد صورت خواهد گرفت.

الف - گواهی یا رأی قطعی مراجع قضایی

ب- ارائه قطعی صادره از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیأتهای مشابه آن در سراسر کشور به لحاظ اعتیاد

ج – گواهی پزشکی قانونی

د – گواهی مراکز درمان و بازپروری سازمان بهزیستی کشور

هـ - سایر دلایل و مدارک متقن و مستند از جمله استشهاد محلی که به تایید اعضای شورای اسلامی یا شورایار محل سکونت خانوار رسیده باشند.

 ۶- تشخیص سایر موارد عدم صلاحیت سرپرست خانوار صرفاً با رأی قطعی مراجع قضایی قابل پذیرش برای سازمان هدفمندسازی یارانه خواهد بود.

 ۷- موارد فوت سرپرست خانوار توسط سازمان ثبت احوال کشور اعلام می گردد.

 ۸- در رابطه با پرداخت کمک ها ها و یارانه های موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها به آن دسته از معلولین ذهنی و جسمی و افراد غیرمعلول اعم از کودکان، زنان ، سالمندان و بیماران روانی مزمن که در مراکز شبانه روزی دولتی و غیردولتی مورد تایید سازمان بهزیستی کشور نگهداری می شوند و فاقد سرپرست می باشند به ترتیب زیر رفتار خواهد شد:

الف – در مورد افراد دارای هویت براساس فهرست اعلامی از سوی سازمان بهزیستی کشور که می بایست حاوی مشخصات از جمله شماره ملی افراد مزبور باشد یارانه به حساب جداگانه ای به نام هر یک از آنان که توسط سازمان بهزیستی کشور افتتاح خواهدشد، واریز می شود.

ب – درخصوص افراد مجهول الهویه ای که فاقد هرگونه مدارک هویتی از جمله شناسنامه و شماره ملی می باشند براساس فهرست جداگانه ای که همه ساله با تایید رییس سازمان بهزیستی کشور باذکر مشخصات فرد مورد نظر به تفکیک مرکز محل نگهداری هر یک از آنان اعلام می گردد کمک ها و یارانه های مربوط به حساب جداگانه ای که به همین منظور توسط سازمان بهزیستی کشور افتتاح خواهدشد واریز می گردد تا برای آنان هزینه گردد سازمان هدفمندسازی یارانه ها همواره حق نظارت و بازرسیهای ادواری یا موردی را در مورد ایتگونه افراد دارای می باشد.

 ۹- در کلیه موارد مندرج در این دستورالعمل اولویت اصلی برای جانشین سرپرست مادر خانواده است و در صورت نداشتن مادر ، فرزند بزرگتر در صورت رسیدن به سن قانونی به عنوان سرپرست خانوار تلقی می گردد. در غیر این صورت چنانچه اعضای خانوار محجوز باشند کمک ها و یارانه ها مربوط به حساب قیم آنان وریز خواهد شد. صدور گواهی قیمومیت در این قبیل موارد توسط دادستان محل صورت خواهد گرفت.

 ۱۰ – کلیه پرداخت هایی که با رعایت مفاد این دستورالعمل صورت گرفته باشد قطعیت پیدا نموده و هیچ گونه اعتراضی از طرف خانوار مربوطه نسبت به آن مسموع نخواهد بود.

 ۱۱- در مواردی که به جهات مقرر در ماده آیین نامه اجرایی کمک یا یارنه مربوط به حساب فرد دیگری غیر از سرپرست اصلی خانوار واریز می شود در صورت که موانع مندرج در ماده مزبور در مورد سرپرست خانوار برطرف گردد و واد صلاحیت دریافت یارانه شود با اعلام کتبی وی و ارائه مدارک مثبته ، کمکو یارانه جانشین سرپرست قطع و از آن زمان به بعد کمکها و یارانه ها به حساب شخص وی واریز خواهد شد.

 ۱۲- مفاد این دستورالعمل مانع اتخاذ تصمیم سازمان هدفمندسازی یارانه ها در موارد زیر نخواهد بود و سازمان حسب مورد می تواند راهکار لازم را ارائه نماید:

الف – ساز و کارهای اعلام شده در این دستورالعمل کافی ووافی به مقصود نباشد.

ب- سایر موارد که در ماده ۹ آیین نامه یا این دستورالعمل ذکر نشده است.