به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، معاون برنامه ريزي استانداري ومدير اجرايي سرشماري استان در اين ابلاغ آورده است :در اجرای قانون مرکز آمار ایران و موافقت استاندار محترم، با عنايت به تشكيلات مصوب سازمان اجرايي سرشماري عمومي كشاورزي به عنوان مدير اجرايي سرشماري در شهرستان يزد منصوب مي شويد. انتظار است با استعانت از خداوند تبارك و تعالي، برابر دستور العمل ها، قوانين و شرح وظايف مربوط، شاهد برنامه ريزي دقيق براي تدارك نيروي انساني و تأمين امكانات مورد نياز و انجام هر چه مطلوبترسرشماري در شهرستان باشيم.