با توجه به اجراي سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390 در مهر و آبان سال جاري متقاضياني كه تمايل به همكاري در اين سرشماري را دارند مي توانند جهت ثبت نام به سايت www.amar.org.ir مراجعه نمايند.

(ضمنا ثبت نام از تاريخ 1390/5/10 لغايت 1390/6/10 مي باشد)