اهم موضوعات طرح شده ومصوبات

 

جلسه شوراي اداري شهرستان يزد باحضور آقاي مهندس سعيدي كيا وزير مسكن وشهرسازي دراين جلسه كه ابتدا آقاي محمود عظيمي نيا فرماندار يزد به ايراد سخنراني پرداخت از مديران ورؤساي ادارات شهرستان خواست تاپيشنهاد ها وطرحهاي قابل اجراي دستگاه مربوطه خود را بااعتبارات مورد نياز درجلسه مطرح كنند وآقاي سعيدي كيا نيز اعلام نمود نبايدهمه انتظارات ونگاهها به سود نفت باشد وسرمايه گذاري وحمايت از بخش خصوص دركشور بايد بعنوان يك فرهنگ دربيايد وسپس پيشنهادها جهت مطرح كردن درجلسه كارگروه هيأت دولت ونهايتا" تصويب درجلسه هيأت دولت جمع بندي گرديد.