به منظور بررسی مشکلات دبیرستان دخترانه مشکوة بخشدارمرکزی یزد به همراه دهیار روستای اکرم آباد از آموزشگاه بازدید و در جریان مشکلات قرار گرفتند .در این بازدید بخشدار نسبت به آسفالت خیابان خاکی جنب آموزشگاه قول مساعد داد .همچنین دهیار اکرم آباد نیز مبلغ دومیلیون ریال جهت خرید جایزه برای دانش آموزان اهدانمود.