فرماندار شهرستان يزد ورئيس آموزش و پرورش ناحيه 2 از نمايشگاه دستهاي كوچك انديشه اي بزرگ دبستان دخترانه نوربخش بازديد نمودند.در اين بازديد فرماندار با حضور در كليه غرفه ها از  نزديك با كار دانش آموزان اشنا گرديد و به تعدادي از آنها جوائزي اهدا نمود..