اولين جلسه شوراي كشاورزي در سال1388در محل دفتر فرماندار يزد برگزار شد.

در ابتداي جلسه، آقاي عظيمي نيا فرماندار يزد مطالبي راجع به موضوع جلسه به حضار ارائه نمود.

آقاي صالحي مدير سازمان جهاد كشاورزي استان در اين جلسه در خصوص به كارگيري اتباع و مهاجرين خارجي در واحد هاي كشت گلخانه اي به مسئولين ذيربط هشدارهاي لازم را ارائه داد و شرايط و چگونگي استفاده از تسهيلات بانكي نيز به افراد واجد شرايط مورد تاكيد قرار گرفت.

يكي از كارشناسان بهداشت شهرستان نيز در خصوص اِعمال قوانين بهداشتي در كارگاه ها، مسائلي را بيان نمود وفراكيري آموزشهاي لازم به كشاورزان را مورد تاكيد قرار داد.

وي ادامه داد: دانشگاه علوم پزشكي نيز سلامت افرادي كه در زمينه كشت هاي گلخانه اي فعاليت دارند را در اولويت كاري خود قرار داده است.

در پايان جلسه، فرماندار شهرستان در خصوص همكاري و حضور نيروهاي فعال از جانب دهداري ها، دهياري ها و شوراي اسلامي روستاها و اداره جهاد كشاورزي و اداره حفاظت محيط زيست و بخشداري هاي تابعه مطالبي را اذعان نمود و چنين ادامه داد كه: با آموزش هاي لازم و تخصصي و نيز تذكر به صاحبان متخلف كشت گلخانه اي، مي توان اكثر مشكلات موجود در اين زمينه را رفع و دفع نمود.