انتخابات پنجمين دوره تعيين نماينده تشكل هاي غير دولتي در هيئت نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد شهرستان يزد