بدين وسيله، شماره تلفن 6202020-0351 جهت پاسخ گويي به طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها اعلام مي گردد.