آگهي نتيجه انتخابات شوراي اسلامي شهر زارچ

آگهي نتيجه انتخابات شوراي اسلامي شهر زارچ منتشر شد.

آگهي نتيجه انتخابات

بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم شهر زارچ تابع بخش زارچ شهرستان يزد، شهرستان يزد مي رساند،با توجه به برگزاري انتخابات پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 96/02/29 ، نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين شهر به ترتيب دارندگان بيشترين راي به شرح ذيل مي باشد:

1_ آقاي رضا رضائي زارچي نام پدر محمد داراي 4668 راي

2_ آقاي غلامرضا سرداري زارچي نام پدر محمدحسين داراي 4146 راي

-3 آقاي محمدحسين آبافت نام پدر ابوالقاسم داراي 3993 راي

_4 آقاي حامد كلانتري سرچشمه نام پدر على داراي 3900 راي

_5 خانم رضوان خوش اندام نام پدر علي اكبر داراي 3896 راي

_6 آقاي محمدرضا كريمي زارچ نام پدر مهدی داراي 3373 راي

7_ آقاي علي محمد انتظاري زارچ نام پدر رجبعلى داراي 2835 راي

8_ آقاي محمدجواد وكيلي زارچ نام پدر على اکبر داراي 2617 راي

9_ آقاي علي اكبر رحيمي زارچي نام پدر غلامرضا داراي 2327 راي

10 _ آقاي عليبمان نقدي زارچي نام پدر حسين داراي 2318 راي

11 _ آقاي نعمت اله خليلي زارچي نام پدر علي داراي 1946 راي

12 _ خانم سكينه عباس پور نام پدر رمضانعلي داراي 1815 راي

13 _ آقاي بمانعلي باقيان زارچي نام پدر محمدعلي داراي 1592 راي

14 _ آقاي محمدرضا خوشنويس زارچ نام پدر علي داراي 1310 راي

15 _ آقاي حسين خوشنويس زارچ نام پدر زينل داراي 1174 راي

16 _ آقاي ناصر باقيان زارچي نام پدر بمانعلي داراي 1151 راي

17 _ آقاي حميدرضا بابائي زارچ نام پدر محمد داراي 1121 راي

18 _ آقاي سيدعباس حسيني زارچ نام پدر سيدمحمد داراي 613 راي

19 _ آقاي محمدمهدي كمالي زارچ نام پدر حسين داراي 588 راي

22 _ آقاي علي ابوترابي زارچي نام پدر زين العابدين داراي 259 راي

_ 21 آقاي محمود اسدي زارچ نام پدر غلامحسين داراي 79 راي

22-  آقاي محمدعلي واحدي زارچ نام پدر حسن داراي 61 راي

اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 70 آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل فرمانداري آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.

شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.