آگهي نتيجه انتخابات رياست جمهوري

آگهي نتيجه انتخابات رياست جمهوري در شهرستان يزد منتشر شد.

آگهي نتيجه انتخابات رياست جمهوري

آگهي نتيجه انتخابات رياست جمهوري در اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري به اطلاع كليه اهالي شهرستان يزد مي رساند در نتيجه انجام انتخابات كه در روز 96/02/29 در شهرستان يزد به عمل آمد جمع آراي ماخوذه 325984 برگ بود كه در نتيجه اشخاص زير

: 1 _ آقاي حسن روحاني داراي 228729 راي

 2 _ آقاي سيدابراهيم رئيس الساداتي داراي 85628 راي

 3 _ آقاي سيدمصطفي آقاميرسليم داراي 3340 راي

 4 _ آقاي سيدمصطفي هاشمي طبا داراي 1629 راي

بوده اند.اينك در اجراي ماده 80 قانون انتخابات رياست جمهوري از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت 2 روز هيات اجرايي در محل فرمانداري شهرستان يزد براي قبول شكايات آماده مي باشد.در ضمن برابر تبصره 2 ماده فوق شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام،نام خانوادگي،شغل،نشاني كامل،شماره تلفن(در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاي شاكي را داشته باشد.هم چنين با توجه به تبصره 3 ماده مذكور،در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك و مغرضانه داوطلبان انتخاباتي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد،قابل تعقيب و پيگيري است.