آگهى تأييد صحت برگزاري انتخابات شورای اسلامی شهر زارچ

آگهى تأييد صحت برگزاري انتخابات شورای اسلامی شهر زارچ صبح امروز 13 خردادماه منتشر شد.

آگهى تأييد صحت برگزاري انتخابات

بدين وسيله به اطلاع عموم اهالى حوزه انتخابيه شهر زارچ بخش زارچ شهرستان يزد ميرساند که صحت انتخابات در اين حوزه انتخابيه مورد تأييد قرار گرفت و در نتيجه افراد نامبرده زير :

  1. \آقاي رضا رضائي زارچي نام پدر محمد داراي 4668 رأي
  2. آقاي غلامرضا سرداري زارچي نام پدر محمدحسين داراي 4146 رأي
  3. آقاي محمدحسين آبافت نام پدر ابوالقاسم داراي 3993 رأي
  4. آقاي حامد كلانتري سرچشمه نام پدر على داراي 3900 رأي
  5. خانم رضوان خوش اندام نام پدر علي اكبر داراي 3896 رأي

به عنوان اعضاي اصلى و

  1. آقاي محمدرضا كريمي زارچ نام پدر مهدی داراي 3373 رأي
  2. آقاي علي محمد انتظاري زارچ نام پدر رجبعلى داراي 2835 رأي
  3. آقاي محمدجواد وكيلي زارچ نام پدر على اکبر داراي 2617 رأي

به عنوان اعضاي على البدل شوراي اسلامى شهر انتخاب شدند .

اينک در اجراي بند 2 ماده 73 آيين نامه اجرايى انتخابات شوراهاي اسلامى شهر چنان چه کسى به تأييد صحت برگزاري انتخابات معترض باشد مى تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار اين آگهى شکايت خود را به هيأت نظارت استان مستقردر استانداري اعلام نمايد .

مصطفی سالاري

فرماندار و رئيس هيأت اجرايى شهرستان يزد