آگهى تأييد صحت برگزاري انتخابات شورای اسلامی شهر حمیدیا

آگهى تأييد صحت برگزاري انتخابات شورای اسلامی شهر حمیدیا صبح امروز 13 خردادماه منتشر شد.

آگهى تأييد صحت برگزاري انتخابات

بدين وسيله به اطلاع عموم اهالى حوزه انتخابيه شهرحميديا بخش مركزي شهرستان يزد ميرساند که صحت انتخابات در اين حوزه انتخابيه مورد تأييد قرار گرفت و در نتيجه افراد نامبرده زير :

1-آقاي سيدميثم دشتي رحمت آبادي نام پدر سيدعلى محمد داراي 3385 رأي

2- آقاي حسين دشتي رحمت آبادي نام پدر محمد رضا داراي 2962 رأي

3- آقاي اكبر زارع ارناني نام پدر محمد داراي 2948 رأي

4- آقاي سيدحبيب دشتي رحمت آبادي نام پدر سيدابوالقاسم داراي 2713 رأي

5- آقاي علي زارع سروي نام پدر حسن داراي 2571 رأي

6- آقاي علي زارع نام پدر عباس داراي 2359 رأي

7- خانم نسترن دهقان نجم آبادي نام پدر محمود داراي 2244 رأي

به عنوان اعضاي اصلى و

1-آقاي محمدرضا جعفري نجف آبادي نام پدر حسين داراي 2121 رأي

2-آقاي غلامرضا جعفري نجف آبادي نام پدر حسين داراي 2100 رأي

3-آقاي محمدحسن جعفري نجف آبادي نام پدر عزيز ا... داراي 1972 رأي

4-آقاي داود دشتي رحمت آبادي نام پدر غلامرضا داراي 1864 رأي

5-آقاي محمدحسن دشتي رحمت آبادي نام پدر خالق داراي 1796 رأي

به عنوان اعضاي على البدل شوراي اسلامى شهر انتخاب شدند .

اينک در اجراي بند 2 ماده 73 آيين نامه اجرايى انتخابات شوراهاي اسلامى شهر چنان چه کسى به تأييد صحت برگزاري انتخابات معترض باشد مى تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار اين آگهى شکايت خود را به هيأت نظارت استان مستقردر استانداري اعلام نمايد .

مصطفي سالاري

فرماندار و رئيس هيأت اجرايى شهرستان يزد