آگهى تأييد صحت برگزاري انتخابات شورای اسلامی شهر یزد

آگهى تأييد صحت برگزاري انتخابات شورای اسلامی شهر یزد صبح امروز 13 خردادماه منتشر شد.

آگهى تأييد صحت برگزاري انتخابات

بدين وسيله به اطلاع عموم اهالى حوزه انتخابيه شهر يزد بخش مركزي شهرستان يزد ميرساند که صحت انتخابات در اين حوزه انتخابيه مورد تأييد قرار گرفت و در نتيجه افراد نامبرده زير :

1-آقاي غلامعلي سفيد نام پدر محمدحسين داراي 34475 رأي

2-خانم الهه جورابي نام پدر محمد داراي 32936 رأي

3-خانم ونوس عامري نام پدر سيد محمد داراي 29599 رأي

4-آقاي مرتضي شايق نام پدر ميرزا علي داراي 26734 رأي

5-آقاي محسن عباسي هرفته نام پدر محمدرضا داراي 24696 رأي

6-آقاي حميدرضا قمي نام پدر حسين داراي 23279 رأي

7-آقاي سپنتا نيك نام نام پدر ارشام داراي 21717 رأي

8-آقاي محسن ابوترابي نام پدر حسن داراي 21307 رأي

9-آقاي مهدي كاشفي زاده نام پدر محمد داراي 20087 رأي

10-آقاي سيدحسين آزادي نام پدر ميرزاسيدعلى خان داراي 19608 رأي

11- آقاي سيدمحمدعلي پاك نژاد نام پدر سيد رضا داراي 19075 رأي

به عنوان اعضاي اصلى و

1-خانم سعيده غالبي نام پدر احمدعلي داراي 19058 رأي

2-خانم فاطمه زارع بيدكي نام پدر اكبر داراي 17062 رأي

3-آقاي سيدمحمدرضا مدرسي مصلي نام پدر سيدمحمدصادق داراي 16898 رأي

4-آقاي عباس زارع گاريزي نام پدر غلامرضا داراي 16103 رأي

5-آقاي سيدمصطفي فاطمي فيروزآبادي نام پدر سيدجواد داراي 15038 رأي

6-آقاي محمدحسين كريمي نام پدر غلامرضا داراي 14710 رأي

7-آقاي اميرحسين رادمنش نام پدر حسن داراي 14647 رأي

به عنوان اعضاي على البدل شوراي اسلامى شهر انتخاب شدند .

اينک در اجراي بند 2 ماده 73 آيين نامه اجرايى انتخابات شوراهاي اسلامى شهر چنان چه کسى به تأييد صحت برگزاري انتخابات معترض باشد مى تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار اين آگهى شکايت خود را به هيأت نظارت استان مستقردر استانداري اعلام نمايد .

مصطفی سالاري

فرماندار و رئيس هيأت اجرايى شهرستان يزد